<big id="Yc0P"><address id="Yc0P"><nobr id="Yc0P"></nobr></address></big>
   1. <form id="Yc0P"></form>
    <nav id="Yc0P"></nav>

    <wbr id="Yc0P"><legend id="Yc0P"></legend></wbr>

     1. <wbr id="Yc0P"></wbr><em id="Yc0P"><span id="Yc0P"><track id="Yc0P"></track></span></em>

      Legioná? Jaroslav Janda nám p?ináší svědectví o hrdinství i ka?dodenním ?ivotě rakouského vojáka, vále?ného zajatce a později legioná?e v období 1. světové války.

      Díky jeho bezmála 150stránkovému deníku Moje vzpomínky na světovou válku, který si zde m??ete stáhnout jako pdf nebo e-knihu, o?ívá svědectví, které nám p?i p?íle?itosti 100. výro?í 1. světové války p?ipomene její okolnosti i aktéry.

      P?e?těte si kompletní verzi deníku, zkrácený ?lánek s výběrem toho nejzajímavějšího, pou?te se o srbské frontě, prohlédněte si unikátní fotogalerii, a co vám nebude jasné, osvětlí slovník s vysvětlivkami a komentá?i.

      Chcete něco doplnit nebo máte vlastní poznatky o 1. světové válce?
      Napište nám na info@ nebo diskutujte na facebooku.

      Vzpomínky Jaroslava Jandy na světovou válku 1914–1918

      (zkrácený ?lánek 12 stran)

      M?j děde?ek Jaroslav Janda (1.1.1884 - 24.9.1969) pobyl na vojně mnoho let. V aktivu skoro ?ty?i roky v letech 1905 - 1908, kdy mu vojnu prodlou?il císa? pán z d?vodu anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem. Potom dalších témě? pět let strávil v 1. světové válce. V databázi legioná?? Vojenského historického ústavu je veden jako ?eta? 11. zdravotního oddílu.

      Jako rakousko-uherský voják  byl odvelen na srbskou frontu a byl zajat po dobytí Valjeva srbskou armádou v prosinci 1914. V roce následujícím absolvoval onu strašlivou zajateckou anabázi ze Srbska p?es Albánii a? do tehdejší Valony (Vlorè), cestu lodí na Asinaru a pobyt ve zdejším zajateckém tábo?e a poté cestu do Francie a pobyt v několika tamějších táborech. Do sboru ?eských dobrovolník? legioná?? vstoupil ještě p?ed jeho oficiálním povolením podáním ?ádosti 4. 10. 1917 v tábo?e v Carpentras, od 12. b?ezna 1918 byl ve výcviku, poté p?esunut na frontu, ú?astnil se boj? u Vouziers a Terronu. ?ást výcviku absolvoval jako vojín u 21. pěšího pluku,  poté byl p?e?azen k 22. pěšímu pluku. Demobilizován byl 10. května 1919. Vrátil se ke svému ob?anskému povolání v Planografii v Krakovské ulici na Novém Městě v Praze, zásah? legií na obranu mladé republiky v roce 1919 se ji? neú?astnil.

      V pr?běhu zajetí si Jaroslav Janda vedl podrobné deníkové zápisky s uvedením dat a zejména s podrobným ?asovým popisem pochodu zajatc? p?es Albánii do p?ístavu Vlorè. Ty se mu však v době jeho p?sobení na frontě ve Francii ztratily. V roce 1934 dostal darem dva prázdné vázané sešity, vrátil se tedy k myšlence své zá?itky popsat a 1. listopadu tého? roku se dal do práce. Pamě? ji? mohla tehdy padesátiletého mu?e trochu šálit, zd?razňoval však, ?e p?es mo?né drobné nep?esnosti v uváděných datech jednotlivých událostí bude psát jen o tom, co skute?ně pro?il. Zápisky dokon?il po dvou měsících práce na Silvestra tého? roku. V b?eznu 1962 ve věku ji? více ne? 78 let paměti znovu pro?etl, s úrovní vlastního literárního zpracování projevil velkou nespokojenost, ale p?es několik poznámek a dodatk? (nap?. za?azení úryvk? z knihy francouzského spisovatele H. Barbusse „Oheň“) ji? podstatné změny patrně z d?vodu zhoršující se paměti neprovedl.

      V ?ervenci 2014 uplyne sto let od vypuknutí 1. světové války, ale ji? 1. ledna 2014 vzpomene naše rodina 130. výro?í narození našeho dědy. Proto jsem se rozhodla děde?kovy zápisky opublikovat v elektronické podobě; jejich vydáním bych chtěla splatit dědovi dluh za jeho lásku a obětavost v době mého raného dětství. Ní?e uvádím výňatky.

       

      Mobilizace a cesta na frontu

      V neděli 26. ?ervence 1914 byla vyhlášena ?áste?ná mobilizace. Do 24 hodin se měli všichni p?íslušníci vojenských těles uvedených na plakátech vylepovaných na ve?ejných místech hlásiti u svých útvar?. M?j oddíl však nikde uveden nebyl, asi v souvislosti s tím, ?e z Prahy je do Mostaru v Hercegovině, kam jsem pat?il, dosti daleko. A? v úterý ráno 28. ?ervence jsem se tedy šel hlásiti na vojenské velitelství na Karlovo náměstí na Novém Městě. Upozorňoval jsem, ?e pat?ím do Mostaru k saniterák?m. Šikovatel ve slu?bě mi odebral vojenskou kní?ku, odešel do kancelá?e, za chvíli vyšel a prý, abych u? tam z?stal. Ven u? mě strá?e nechtěly pustit, t?eba?e jsem prohlásil, ?e se musím na vojnu p?ipravit a rozlou?it se s domovem. Později jsem se ale p?ece jen dostal ven a za to u? jsem tam nevlezl, jen skrze plot jsem se vyptával známých, co jsem s nimi v aktivu slou?il, kam jsem p?idělen, a tak jsem to dělal p?es týden, dokud nás neoblékli do mundúru a nenastoupili jsme slu?bu v Albrechtských kasárnách na Smíchově. Mobilizace šla u našeho útvaru velice špatně, jako by to byla ji? p?edzvěst pozdějších potí?í a nesrovnalostí. Speditér, který nám měl p?ivézt ze skladiště vojenskou muntúru a výzbroj, ji celý týden vozil po Praze. Rozkazy se neustále měnily, ko?í se závozníkem a nákladem se ?ídili dle těchto rozporuplných p?íkaz? a z Karlova náměstí vezli vše do Albrechtských kasáren, do Karlína na Invalidovnu, poté na Vyšehrad a nakonec opět na Smíchov. Mezitím pilně v ?ervencovém vedru zavla?ovali svá hrdla a tak jim týden pěkně uplynul. Asi za 14 dn? po vypuknutí války si náš kadet Manda povšiml, ?e k jeho útvaru nepat?ím, ale p?i pra?ském sanitním oddílu R.S.t. 3/8 (ReserveSanitatsAbteilung Nro. 3/8  Korps) si mě p?ece jen ponechali.

      V noci ze 14. na 15. srpna jsem spal v kasárnách oble?en, měl jsem slu?bu jako „tagskaprál“. Ve t?i hodiny ráno byl vyhlášen „tagwach“ (budí?ek) a ji? ve ?ty?i jsme táhli o síle 12 sanitních oddíl? po 60 mu?ích st?edem Prahy na nádra?í císa?e Franze Josefa. Náš oddíl měl hornistu, kterému chyběly p?ední zuby a ani neuměl troubit, to mu však nebránilo, aby ve všech ulicích nevzbou?il spící obyvatele, kte?í udiveně vystrkovali hlavy z oken. Na nádra?í jsem se rozlou?il se sestrou Marií, asi dvě hodiny jsme tam ?ekali a dostali letáky s  písni?kami na cestu. První naše štace byla v Benešově, kde ?ty?em našim voják?m, tou?ícím se ještě osvě?it ?eským pivem, ujel vlak. Poté jsme dojeli do Vídně, a kdy? nás v noci p?etáhli na ji?ní nádra?í a jelo se dále k jihu, pochopili jsme, ?e jedeme na srbskou frontu.

       

      Na srbské frontě a v zajetí

      P?es Záh?eb, Sisak a Sávský Brod, Vinkovci,  Guňu na levém b?ehu Sávy a Br?ku na pravém, kde p?išel rozkaz „všechno ven“ a dostali jsme první „saniteráckou“ práci.  Vykládali jsme dlouhatánský vlak plný puše?né munice, prý tam bylo 16 milion? patron. Z vysokého náspu jsme nosili bedny do p?íkopu a do strouhy, ze strouhy zase nahoru na louku a tam jsme bedny  skládali do kubík?. Po ukon?ení práce jakýsi oficír prohlásil, ?e je vše špatně. A tak jsme to p?ekládali podle šň?ry do ?ad a do vodováhy a? do tmy. Byla to pak ohromná pyramida.

      V Br?ce jsme se usídlili v turecké škole a dostali k ošet?ení první raněné, jich? však denně mnohonásobně p?ibývalo. Všichni měli o?i „na vrch hlavy“, byli vyděšeni a vyprávěli s hr?zou o šrapnelech, o tom, jak Srbi umějí dob?e st?ílet. Vyfasovali jsme 30 voz? s koňmi, ko?í byli místní sedláci, mobilizovaní na po?átku války. Ti se zpo?átku domnívali, ?e byli povoláni k jednorázové práci, kdy? poznali, ?e s námi mají být natrvalo, dosti se jim to zajídalo. A tak se stalo, ?e starý táta vyst?ídal syna – hospodá?e, dítě tátu a postupně místo zdravých silných sedlák? ko?írovali naše povozy děti a starci. Náš oddíl  na po?átku války s bohatými zásobami slamník?, dek a lo?ního prádla, potravin a nádobí vyjel k frontě.  V době p?íprav p?echodu p?es ?eku Drinu, tvo?ící hranici mezi Bosnou a Srbskem, jsme dle rozkazu stavěli feldšpitál ze strom? a větví, ovšem jen proti slunci, ale nikoli proti dešti. Tenkrát nepršelo, a ?ádný na to nep?išel, ?e by mohlo.  První ranění byli srbští vojáci. Také jsme měli polní mši s kázáním, na ni? muselo všechno kolem lágrující a na útok se p?ipravující vojsko. Feldkurát Gabriel si to pak od pán? d?stojník? „vypil“, morálku mu?stva nijak nepozvedl. Kázal toti?, ?e se nalézáme ve velikém nebezpe?í, ka?dou chvíli m??e zaznít povel: Zachraň se, kdo m??eš, nep?ítel je tu!  

      Jako ?eta? jsem ?asto některý ?as i denně jezdil ke korpskomandu k „abfertigungu“ pro rozkazy, s hlášením, pro polní poštu atd. do vzdálenosti 15-20 km podle toho, kde jsme lágrovali. Jezdil jsem vozem podobným bry?ce bez pér, místo sedadla jsem měl jen otep sena.  K tomu zni?ené cesty, tak jsem v?dy p?ijel pozdě ve?er celý rozmlácen a rozt?esen. Jednou ve?er p?ijedu, a hned Macák na mě: „Po?kej, zugsfíro, ty budeš zav?enej, ukrad´ jsi oficír?m uherský salám!“ Myslel jsem, to bude nějaká legrace. Ale všichni mi vá?ně potvrdili, ?e v noci někdo ukradl d?stojník?m salám, podobný salámu mému, a ten byl ú?edně zabaven.  Druhý den jsem ho však dostal zpět, jen dvě kole?ka od?íznutá. Profesor Pelná?, náš léka?, si toti? všiml, ?e konec mého salámu je p?íliš suchý a starý. Odkrojili dvě kole?ka a zkoumali, zda za dvanáct hodin konec takto okorá. To se nestalo, a tak se p?esvěd?ili, ?e není jejich, nebo? z něho jedli ve?er p?edtím, ne? jim byl ukraden.

      Po krásných teplých dnech nastal v ?íjnu 1914 déš? a my neměli nic nad sebou.  Po prvním dešti stekl z našich plachet škrob a byly jak ?ešeta. Na poli u Suljin-Háruň se nacházela hlavní armádní zásobárna. Po navezení mouky za?ali peka?i v pojízdných pekárnách péci komisárek, ale déš? většinu pytl? mouky brzo úplně poni?il. Srbi naplnili lodní mlýny kamením a pustili je po rozvodněné Drině. Mlýny všechny našimi pionéry postavené pontonové a bárkové mosty pobo?ily a vše uplavalo. Pionér?m nez?stalo nic ne? prázdné podvozky. Nato Srbi zaúto?ili a v těch zmatcích na ústupu se mnoho lidí utopilo v ?ece.

      Ve Zvorníku jsme denně ošet?ovali několik stovek nově p?ivá?ených raněných. Nemocnici jsme z?ídili v kasárnách, ranění le?eli na podlaze ve všech barácích i kolem barák? venku. Kucha?i ve dne v noci va?ili, p?i tom si sami museli zabíjeti ?ivé voly, ostatní roznášeli jídlo, tě?ce raněné jsme snášeli z voz? atd. Já měl navíc za úkol shánět chleba od místních peka??. Pracovali jsme týden ve dne v noci. P?icházely rozkazy posílat naše lidi do fronty sbírat raněné. Trény s raněnými stály pak ve velikém lijáku na dvo?e, lehce raněné jsme vynášeli z baráku na déš? a tě?ce raněné se sna?ili umístit vevnit?. Jakmile se nám poda?ilo vše uspo?ádat, p?išel rozkaz k ústupu do Tuzly a poté do Sapny.

      Poté na po?átku listopadu rakouská armáda zaúto?ila, p?ekro?ila Drinu a my jsme se po mnoha peripetiích se zapadlými vozy usadili v Kamenici v soudní budově. V celém měste?ku ve všech domech i skladištích samí ranění, asi p?ldruhého tisíce.  Mimo toho asi 600 zajatých Srb?, které jsme té? krmili a hlídali. Ranění byli do našeho p?íchodu úplně bez pomoci, rány si balili do list? ze soudních knih a protokol?, inkoust se jim vpil do ran, nedalo se to ni?ím o?istit. Z toho byly ?etné otravy krve, mnoho p?ípad? tetanu. Z po?átku tam byl jeden léka? (byl brzy odvelen jinam), s tím jsem chodil po domech a odebírali jsme nemocným mo? do prázdných dělových mosazných patron od šrapnel?. Zásoby jsme brzo vy?erpali, a tak se dělaly nájezdy do opuštěných vesnic a rekvíroval se dobytek, krávy i prasata, aby bylo co va?it. Pán?m d?stojník?m jsme naopak zrekvírovali bednu od ?erveného k?í?e s potravinami pro raněné, kterou ukrývali ve skladišti.

      20. listopadu jsem dostal rozkaz jet do 17 km vzdáleného Valjeva,  po vy?ízení zále?itostí na korpskomandu ?. 15 jsem měl nakoupit zásoby a p?ivézt poštu. Ty scény po cestě byly strašné, uvázlá auta, mrtvoly lidí v blátě le?ící, mezi nimi i jedna ?ena, mrtvoly mladých vodi?? osl? a koní, desítky zví?at. Jelo se p?es všechno, koni p?es krk jedním kolem, ?ádný to neporu?il odklidit. V?bec trény a jejich d?stojníci, ti prohrávali válku svou nedbalostí a hloupostí.  Srbové na ústupu za sebou ni?ili telegrafní ty?e a dráty se válely po silnici. Takový etapový trén (měl a? 150 voz?, vp?edu dva d?stojníky a ?eta?e a kaprála na koních) vjel do drát?, koně se do nich zapletli, celý trén z?stal stát. ?idi? vozu slezl, koně vypletl, p?ejel, ale drát z?stal na silnici. Nezapletl-li se druhý, jistě to byl bu? t?etí ?i ?tvrtý pár koní; a pak se procedura opakovala. Tak to šlo dob?e celý měsíc a „osvícené“ d?stojníky od trénu ani nenapadlo, ?e by ten drát prostě mohli dát z cesty odstranit.

      Do Valjeva jsme se na p?íkaz korpskomanda p?estěhovali na Mikuláše a doufali jsme, ?e po opravě úzkokolejky do Mladenovace a dráhy do Bělehradu budeme moci posílat raněné do Rakouska, a do Srbska budou p?icházet zásoby a munice. Kdy? jsem dle rozkazu dovedl feláka Glovackiho ke korpskomandu, aby nás ohlásil, k našemu p?ekvapení se ji? šikovalo na ulici témě? p?ipraveno k odchodu. Stála tam kavalerie co ochrana, dále všechny kancelá?e v bednách a na koních, a všechen personál, kterého bylo hojně, generálové, štábní oficí?i atd. Dráty od telefon? ust?íhané, u? jsem za?al vě?it, ?e zase pobě?íme. Ale náš abteilung byl ur?en z?stat u raněných, ve městě jsme za?ili dělost?eleckou bitvu a upadli do srbského zajetí. P?edtím jsme se po útěku ma?arských saniterák? museli ujmout špitálu v budově místního gymnasia, 30 našich lidí na 3 000 raněných v nemocnici, v domech, školách a hotelích.

      Ranění nebyli dlouho p?evazováni, v obvazech plno vší, někte?í měli u? otravu. Dr. Milota a dr. Schwarz pracovali od ?asného rána dlouho do noci pouze na amputacích.  Kadeta Mandu jsme p?ivezli nemocného, měl skvrnitý tyfus. První z našeho oddílu také zem?el, šli jsme mu na poh?eb všichni, ve dvojstupu se šavlemi.  Na hrob jsme mu dali k?í?, byl pochován v rakvi a sám. Ve sklepě gymnasia stále p?ibývalo mrtvol. Nakládali jsme je na v?z vojenské lékárny a p?evá?eli na h?bitov, kde byly ukládány do šachet po 25. Naše poh?bívání vypadalo však nejslušněji, h??e byli poh?bíváni z jiných nemocnic, vezeni na malých srbských mizerných vozech, po cestě spadla hlava nebo noha a brousila se o kolo. Od rána do ve?era se jezdilo a dlouho jsme nesta?ili mrtvé odvá?et, zvláště kdy? naplno vypukly epidemie.

      15. ledna 1915 jsem cítil, ?e mnou lomcuje zimnice, mě?ím si teplotu a mám 39.2 hore?ky. Mnozí z našich u? le?eli nemocní, do té doby zem?eli t?i, tak jsem si ?ekl, snad také p?jdeš do neznáma. Chtěl jsem, aby po mně zbyla fotografie, dal jsem se tedy vyfotografovat. Zaplatil jsem p?edem, ?e si pro obrázky pošlu. Napsal jsem adresy dom? bratrovi a sestrám a po?ádal jsem kamarády, aby mně vyzvedli fota a poslali je na p?íslušné adresy. Pak jsem ulehl. Tu noc jsem měl jistě p?es 40 stupň? hore?ky, ve všech kostech bolest, jako bych v nich měl ?havé olovo, a pak jsem nic o sobě nevěděl. Proti hore?ce mi dávali ledové obklady, blouznil jsem, slyšel ot?esy země, chvějící se pod tíhou na frontu ta?ených dalekonosných srbských děl. Po dvou týdnech jsem se za?al uzdravovat, zatímco jiní kolem mě m?eli. Mezi nimi m?j dobrý kamarád Josef Falout.

      Pak p?icházely dopisy na vojáky, kte?í však u? zem?eli. P?íbuzní doma nemohli o svém blízkém nic zvědět, psali adresu na nás všechny zajatce: Vále?ní zajatci ve Valjevu. Prosili nás, abychom jim napsali pravdu, aby alespoň věděli jistě, kde zem?el. Posílal jsem pak mnoho lístk? na všechny strany se všemi daty zanesenými v úmrtní knize. P?íbuzní zprávám nechtěli vě?it a znovu mi psali o další podrobnosti.

      V zá?í 1915 jsem za?al pracovat v šesté reservní nemocnici, srbský pan doktor v hodnosti majora si dal zap?áhnout ko?ár a osobně si mě vy?ádal na zajateckém komandu. Na chvíli jsem byl zase ?lověkem. Spal jsem na vlastní posteli, ?istě ustlané, v pěkném pokojíku, dostal ?isté vy?ehlené prádlo a bílý pláš?, vykoupal jsem se v lázni, a dostával jsem denně ¼ litru dobrého ?erveného vína. Mimo to jsem si zvykl píti slivovici, ?ekli mi, ?e mi to pom??e od pr?jmu, kterým jsem trpěl po celou válku. Měl jsem dozor nad 20 rakouskými ošet?ovateli raněných, nemocní a ranění byli Srbové, poskytována byla dobrá strava a velice dobré ošet?ení léka?ské.

       

      Anabáze z Valjeva do Valony

      Po útoku Bulharska na Srbsko nastala zlá doba pro naše „hostitele“ a pro nás hrozná cesta Srbskem a poté Albánií. My z nemocnic jsme vyrazili 19. ?íjna. P?es ?a?ak, Trstenik a Kruševac do Prištiny se ještě dob?e šlo v útvarech, měli jsme trochu peněz a ob?as jsme i něco jídla fasovali. V pozdějším ?ase hladem a nemocí vy?erpán ?asto jsem z?stal sám, a? druhý ?i t?etí den se s našimi zase shledal. Všechny cesty byly do nedohledna zaplaveny zajatci, kterých se po?ítalo 65 000, dále šlo 60 000 srbských rekrut? a několik tisíc ?ák? d?stojnické školy srbské. Na ústupu jsme viděli st?ílet srbské dělost?electvo, zatím, co jedna baterie st?ílela, druhá nás p?edjela, zaujala nové posice a pak druhá zas ustupovala na nové místo odporu. Pozoroval jsem srbské dělost?elce, byli úplně klidni p?i tom, ?ádný strach neb panika. Výborná organisace.

      P?es Kosovo pole a Mitrovici jsme se dostali do Bicany a stezkou pro osly stoupali do hor. Vysoko v horách foukal silný vítr, poletovaly vlo?ky sněhu a nikde nebylo místa rovného, kde bychom se mohli p?i spaní polo?it bez obavy, ?e se někam nez?ítíme do propasti. Šlo se nám h?? a h?? do vysokých kopc? a zase hluboko do propastí, denně jsme se brodili p?es potoky, někdy ani oheň jsme neměli, a kdy? ano, va?ili jsme si jen ?aj z ostru?in. Za?alo silně mrznout a lidé padali, aby u? nikdy nepovstali.

      Po p?íchodu do Malé Debry jsem prodal Faloutovy hodinky, ale za papírové peníze mi nikdo nechtěl jídlo prodat. V měste?ku Struga na b?ehu Ohridského jezera se mi poda?ilo vyměnit s mladou dívkou poslední kousek mýdla za veliký krajíc chleba. Za celou válku jsem takový nikde v Srbsku neviděl! Pravý ?itný chleba, veliký krajíc z velikého selského bochníku, jako by ho ukrojila naše ?eská „pajmáma“. Zašel jsem k jezeru za boudu a tam jsem celý krajíc snědl. P?ed tím jsem byl blízek zoufalství, ten krajíc mi ?íkal: doufej, dějí se i nemo?nosti, nezahyneš! Te? s lepší náladou a novou nadějí do budoucnosti jsem vykro?il do města. A tam se mi poda?ilo za papírový desetidinár nakoupit ?ty?i veliké nasolené ryby!

      Na h?ebenech hor bylo u? 75 cm sněhu a dále hustě sně?ilo. S povolením srbského podporu?íka a zákazem rozdělávat oheň  jsme z?stali dvě noci v jakémsi chlévě. Ve dne, kdy? jsem musel ven, byl jsem úplně oslepen od sněhu. T?etí den jsme mohli jíti dál, já se s bolavýma o?ima díval na nohy ?lověku, který šel p?ede mnou, abych viděl, kam mám šlápnout. Hned po ránu jsme se museli brodit vodou. Ihned nám to na nohách mrzlo. Kouskem zašpi?atělého d?eva jsem si vyš?uchoval z rozpadlých bot sníh, který se mi tam nacpal a utvrdl tak, ?e jsem nemohl jíti. Cestou jsme viděli zmrzlé a polozmrzlé le?et na zemi. P?es nebezpe?ná místa mě p?eváděl Rubáš, abych se nez?ítil do propasti. Všechno mi na zemi splývalo, neviděl jsem, kde mám stoupnout. Sestoupili jsme do údolí, poprvé za celou cestu do teplého kraje blízko mo?e u měste?ka Elbasánu. Prodali jsme poslední kusy šatstva za kousky zahradního turka, nava?ili guláš z koňské zdechliny. V noci však zase p?išel mráz. Po dalších peripetiích jsme se 6. prosince 1915 ocitli na lukách p?ed Tiranou, 8. prosince p?ed branami Dra?e.

      Tam jsem se po dvou měsících opět „uviděl“, kdy? jsem se u pot??ku myl. Jak jsem se nad vodu nahnul, viděl jsem ve vodě jako v zrcadle chlapa, a? jsem se ulekl. Oto?ím se, kdo za mnou stojí, byl jsem tam sám. Podívám se znovu, ale poznat jsem se nemohl. To tedy jsem byl já! Vzpomínal jsem, jak jsem litoval v duchu ty druhé, a odhadoval, jak asi daleko se ještě povle?ou, ne? padnou! Sám jsem se nikde neviděl, zrcátko jsem neměl, a te? jsem se náhodou spat?il, jak ještě daleko ubo?eji vypadám ne? ostatní!  Celých sedm neděl jsem se neholil, byl jsem zarostlý, hubený, na hlavě směšnou trosku ?epice – zkrátka dlouho jsem se prohlí?el, ne? jsem uvě?il, ?e jsem to skute?ně já!

      Vzhledem k ost?elování Dra?e rakouským lo?stvem byla naše karavana p?esměrována do Porty Valony (dnešní Vlore) a poslední z mnoha ?ek, kterou jsme na této cestě p?echázeli, byla Vojusa. Na pokyn italského ser?anta „avanti“, který ?ídil nalodění na prám a všiml si mého tou?ebného pohledu, jsem se dostal mimo po?adí 15. prosince s cizí ?etou na druhou stranu ?eky. Obstoupil nás oddíl bersagliér?, bodáky nasazené, široké klobouky s pe?ím, ouzké kalhoty, peleriny na ramenou, a u? nás vedli ve ?ty?stupu.

      Zcela jistě jsem si tím zachránil ?ivot. Ti, kte?í toho dne nebyli p?evezeni, hrozně zkusili. Po strašlivé pr?tr?i mra?en stoupla voda v ?ece o několik metr?, prám se utrhl a odplaval a ti za ?ekou, bylo jich několik tisíc, z?stali deset dní bez pomoci a bez jídla.

       

      „Pole ztracené“

      Po dvou dnech jsme se nalodili na italskou dopravní lo? Gordoba a vypluli z valoňského p?ístavu kolem Apeninského poloostrova na Asinaru. Ostrov měl jen malý p?ístav, kde se p?ed válkou nacházela malá karanténní stanice pro cestující z Asie a z Afriky. Vozili nás na bárkách, se?adili a pochodem vchod do lázní a desinfekce.  Oble?ení do vydesinfikovaných oděv? s vyfasovanou dekou jsme pochodovali asi p?l hodiny cesty od p?ístavu. Tam jsme byli rozděleni po pěti a ka?dá pětice dostala dohromady jeden stan. Ihned jsme je stavěli do ?ad na trávníku. Vál studený vítr od mo?e, celou noc jsme se klepali zimou.

      Po nějaké době jsme dostali nové mundúry a vystavěli v rovinaté ?ásti „Oslího ostrova“ nové tábory. Náš se jmenoval „Campo perdu“, ?esky „Pole ztracené“, a p?esná adresa pak zněla „Campo perdu, II. reparto, III. gruppo, Isola Asinara“.  V tomto tábo?e jsme snad na tom byli ještě nejlépe ze všech. To proto, ?e naše lo? po dva týdny pro nás t?ikrát denně va?ila, i víno jsme dostávali a tak jsme se zase trochu zrestaurovali. Našich mrtvých na choleru zem?elých bylo sice několik stovek, ale v jiných táborech se jednalo o tisíce zajatc?.  Byli to zejména ti, kte?í nejd?íve ?ekali na obnovení p?evozu p?es Vojusu a jedli všechno mo?né, ?áby, ještěrky, trávu i mrtvé kamarády. Doplazili se do Valony a divoce se vrhali na suchary, které jim Italové rozdávali. Na lo? se dostali ve zbědovaném stavu, jejich lodě neměly za?ízení na transporty ani neva?ily, jednou denně jim rozdali studené konservy a suchary. Proto všichni ji? na lodích po stovkách umírali a my jsme poté na b?ehu ostrova mrtvoly odnášeli a poh?bívali v šachtách.

      Na tuto adresu jsem také jako první obdr?el na svátek svatého Josefa 19. b?ezna 1916 peně?ní dopis od bratra na 49 lir. V tehdy nově z?ízené kantině jsem všem v našem stanu koupil chléb, sýr, salám, rybi?ky a víno a uspo?ádal pro ně hostinu. Po krásném jaru, kdy na Asina?e vykvetly tisíce květ?, p?išlo léto a na ostrově bylo k nesnesení. Veliké vedro, ?ádný stín, vítr s pískem, nedostatek vody, která se musela p?ivá?et ze Sardinie, to vše vedlo k tomu, ?e jsme tou?ebně ?ekali, kdy nás lodi za?nou p?evá?et do Francie.

       

      Ve francouzských táborech

      18. ?ervence jsme s naší nákladní lodí v doprovodu dvou torpédovek p?istáli v Toulonu. Nejprve jsme byli internováni v ji?ní Francii v tábo?e Scarpiagne, poté jsme byli děleni na skupiny a naše skupina o 120 zajatcích byla po r?zných peripetiích p?evezena do Biessardu asi 40 km od Le Havru, kde se nacházel německý zajatecký tábor. Do práce se jezdilo na parní?cích na velké zámo?ské lodě. Pracovalo se nep?etr?itě ve dne i v noci na osmihodinové směny, vylo?ovalo se uhlí, brikety, koks, papír, d?íví, obilí bu? na vagony, nebo na velké vle?né ?luny. Dělal jsem velitele pracovní ?ety a tlumo?níka a nau?il jsem se jezdit s lodním je?ábem. Jeden feldvébl Němec p?išel k mé partě a poslouchal moje lidi, jak ?esky a chorvatsky mluví mezi sebou p?i práci. On nerozuměl, tak se mě ptal: „Ti lidé mluví rakousky, ?e?“  Divil se tomu, kdy? slyšel, ?e rakouská ?e? neexistuje a kolika ?e?mi se v Rakousku vlastně mluví. Náš „spojenec“ toho nevěděl.

      Skoro denně jsme viděli p?ijí?dět velké námo?ní lodi s anglickými vojáky, jezdily a? do Rouenu, ?eka byla hluboká.  Jak uviděli německé zajatce,  pok?ikovali na ně  „nieder mit Kaiser!“ Němci zase na ně, Angli?ani se nahrnuli na palubě na stranu k nám, a? se lo? hodně naklonila. Angli?tí vojáci byli v?dy v novém mund?ru jak ze škatulky. Francouzi měli starý spravovaný mund?r. Na frontě a za frontou jsem později pozoroval, ?e Angli?ané jsou moc pyšní, nafoukaní, s nikým se nekamarádili.

      V polovině listopadu jsme byli nákladním zape?etěným vlakem p?evezeni k Pa?í?i a vypuštěni na nádra?í Susy-Bonneuil, odkud jsme šli pěšky k ?ece Marně, kde se stavěl vojenský p?ístav a na něj navazující ?eleznice. Tamější zajatecký tábor byl obsazen pouze Slovany, byli tam zejména Chorvati. Zde jsem pro?il románek v dopisech se Švýcarkou sle?nou Mínou, který se p?erušil v polovině ledna, kdy jsme byli náhle skupina 18 šikovatel? a ?eta?? odvezeni nejprve do Etampes asi 100 km ji?ně od Pa?í?e a poté do Orleansu. Poslední dopisy od Míny jsem obdr?el právě sem, pak u? jsem nic o ní nezvěděl, ani po válce, kdy? jsem psal jí i její matce do Švýcar. Posledním táborem, kde jsme my rakouští zajatci byli internováni spole?ně s Němci z ?íše a Bulhary, byl Carpentras asi 26 km severně od Avignonu.

      V našem baráku bylo asi 60 ?ech?, smýšlením rozdělených do t?í skupin. Já jsem pat?il do skupiny „revolu?ní“, která chtěla rozbití Rakouska-Uherska a pora?ení Německa. Druhá skupina si to p?ála také, ale ze strachu p?ed „Rakušáky“ ml?eli, jen mezi ?ty?ma o?ima nám dávali za pravdu, ale nahlas své mínění se báli pronášet. A? na ?eta?e Karla S., v civilu strá?níka z Plzně, ten chtěl ?eskou autonomii v rámci Rakouska. Pak tu byla skupina t?etí, ta chtěla jen vítězství Německa a Rakouska, z nich si po?ínal a? zu?ivě František P. Měli jsme mezi sebou neustálé slovní p?tky, p?i nich? jsme dostávali najevo, ?e a? bude konec války, ?e se dom? nebudeme smět vrátit, jinak ?e budeme viset.

      4. ?íjna jsme si p?e?etli v novinách „?eskoslovenská samostatnos?“, ?e u? se o to jedná, ?e nám bude povolena naše ?sl. armáda. A tak se nás ten den p?ihlásilo 10,  jako „na po?est“ svátku císa?e Fr. Josefa, do legií. P?ihlášky jsme psali ?esky a francouzsky a p?edali je do kancelá?e. Zajetí, stále mezi dráty a mezi stejnými obli?eji, a pak ty vě?né hádky p?sobily na nás neblaze. Rozhodli jsme se, ?e se p?ihlásíme dobrovolně na práci, na kácení lesa. Se dvěma Němci nás bylo celkem 22.  Ostatní Němci a také Ma?a?i nás prohlašovali za zrádce, ?e jdeme pomáhat Francouz?m, a? nemusíme. My si z toho ale jen tropili smích, měli jsme se dob?e, v lese jsme si va?ili, práce nebyla namáhavá, ?ádný nás nehonil. Denně jsme šli dvakráte p?es město, leccos zajímavého a nového viděli, bylo to trochu jako na svobodě, t?eba s námi chodila strá?. Byli to starší vojáci, celý den hledali v lese laný?e, ani jsme toho nepozorovali, ?e nás hlídají.

       

      Vzh?ru do legií!

      Po Vánocích jsme byli všichni ?eši pozváni do kancelá?e, kde nás o?ekávali dva naši legioná?i. Bratr poru?ík Martínek k nám měl ?e?, ale ?ekl bych, ?e mohla míti lepší ú?inek, kdyby byla pronesena jinak, volena jiná slova, ne? ta, která v mnohých budila hr?zu, t?eba: „naše práce bude krvavá“. Tak dva z u? p?ihlášených ubyli, pod záminkou, ?e po?adují, aby jim byla zachována hodnost. Kde?to my ostatní jsme tam všichni vstoupili jako prostí vojáci. Docílili toho později a setkali jsme se s nimi a? na frontě. Druhý den jsme byli p?estěhováni do baráku po Srbech a v našem baráku se potom mnozí ?eši smutně projevili, kdy? proti nám sch?zovali a mluvili proti celé akci zahrani?ní. Avšak také jeden Němec, ?eta? p?vodem od Mostu, do této doby v?dy mě zdravil „servus Janda“, te? mě zdravil „nazdar Janda“ a p?itom se na mě usmíval. Ten prohlásil, ?e nás zcela chápe a ?e je zcela v po?ádku a naší povinností chtíti svou samostatnos?, ?e nás to jen ctí.

      P?i lou?ení s táborem nám byla ze všeho nejmilejší ?e? mladého bulharského kadeta na rozlou?enou. Mluvil velice pěkně, ?istě a pomalu, ?e jsme mu všichni dob?e rozuměli. ?eši, co s námi nešli, plakali a slibovali, ?e p?ijdou, abychom se ale postarali o to, aby byli dáni do jiného tábora bez Němc?. Druhého dne ráno jsme odjí?děli p?es Avignon do Marseilles.  Tam jsme celých 6 neděl ?ekali na další bratry.

      Poté jsme p?es Toulouse, Bordeaux a Angoulême odjeli do Cognacu. Doprovázeli nás francouzští ser?anti, měli jen pistole, omlouvali se nám, ?e nás nevedou co zajatce, ale ?e nás doprovázejí jen jako pr?vodci. Všichni jsme měli na ?epicích bílo?ervené pásky a u? bez potupných ?ísel a písmen. V Cognacu na nádra?í nás o?ekávala ?eská vojenská hudba, zahrála nám obě naše hymny a vedla do města. Někte?í se v kasárnách dali do tance, kdy? se dostavil generál Janin s kapitánem Šnejdárkem. Rozdělili nás po rotách, dostal jsem se s Rosypalem k 6. rotě 21. pluku. Naše ?eta byla většinou z bývalých srbských zajatc?, několik „Rus?“ a „Amerikán?“. Všichni ale ?eši, a tak jsme si také ?íkali, abychom se rozeznali. Byli jsme ubytováni v prvním pat?e skladiště upraveného k bydlení. Druhý den jsme dostali vojenský oblek, pušku atd. a ve?er u? jsme mohli jíti volně do města na vycházku. Tím u? opravdu kon?ilo naše dlouhé zajetí a my se cítili velice š?astni a svobodni. P?i zapisování šikovatel Chrástek chtěl mě dát zase k saniterák?m, a ?e budu desátníkem. Já jsem však nechtěl ani slyšet, chtěl jsem k st?elc?m a bojovat proti nep?íteli.

      Nastal d?kladný výcvik a postupně se nás nashromá?dilo v Cognacu tolik, ?e jsme se tam nemohli vejít.  Za?al se stavět 22. pluk, a ten byl ur?en do Jarnacu. Jedna ?eta z ka?dé roty měla tvo?it základ roty pluku ?. 22. Všichni jsme chtěli ale z?stat u 21. pluku. Proto se losovalo. Na naši ?etu padl los.

      Po ukon?ení výcviku p?išel rozkaz poslat několik set našich lidí na frontu k Soissons. Neměli býti zatím pou?íváni k útok?m, ale byli po deseti umístěni mezi francouzské vojáky, dr?eli hlídky a pozorovali, jak si francouzští vojáci po?ínají. Po obdr?ení povolení se zapojili do výpad? a vedli si velmi úspěšně. Sotva odešli do zázemí, Němci za?ali ofenzívu a vytvo?ili pr?lom francouzské fronty mezi Soissons a Remeší a? k ?ece Marně k Château-Thierry. Byl to poslední německý úspěch, který stál na obou stranách mnoho krve, Němci ale byli vr?eni zpět a od té doby byli stále v defenzívě.

      My se zatím lou?ili s Cognacem a Jarnacem, jeli vlaky p?es Tours do Darney u Epinalu. Byl jsem spole?ně s p?ítelem Záho?íkem p?eveden od šesté roty st?elc? „na týden ?i dva“ opět k saniterák?m. Kdy? se francouzský léka?, jemu? jsme byli p?iděleni, dověděl, ?e jsem byl ?eta?em u sanity v Rakousku, nechtěl k mému návratu svolit, ?íkal, ?e jsem na správném místě. Nedalo se nic dělat, ?asem jsem se s tím smí?il, zvláště ?e tam z?stal i Záho?ík.

      Na konci ?ervna 1918 p?išlo slavnostní p?edání praporu našeho pluku. Bylo to něco krásného. Zú?astnil se ho francouzský president Poincaré, náš ministr dr. Beneš, mnoho francouzských a spojeneckých vysokých d?stojník?, i srbský tam byl. Bylo p?ítomno také několik starých francouzských vyslou?ilc? z války roku 1870. Pěvecký sbor za dirigování bratra Rytí?e zpíval sborové písně, všichni, oba pluky, jsme zpívali: „Bývali ?echové“ a „Kdo? jsú bo?í bojovníci“. Proběhlo mohutné defilé. Zašli jsme za návrší, se?adili jsme se ve dva mohutné proudy po rotách. Pak jsme vyrazili. Stále se objevovaly nové a nové ?ady. P?ed francouzským presidentem a celou jeho vznešenou spole?ností byla louka, rovina, šli jsme jako ocelové hradby. Dostali jsme pochvalu, všechno velice dob?e dopadlo. Potom byla prohlídka našich ubikací. Měli jsme je okrášlené. Popsané nápisy, ?esky i francouzsky, La Victoire ou la Mort! Vítězství nebo smrt!

       

      V bojích na západní frontě

      Na frontu v Alsasku-Lotrinsku jsme pochodovali pěšky asi 6 neděl, zpo?átku ve dne, později v noci, v?dy 9-10 hodin, a to nejprve do Rouges Mont poblí?e Altkirchu. Odtud jsme zamě?ovacím dalekohledem z dělost?elecké pozorovatelny měli mo?nost pozorovat  Mylh?zy a Basilej. V Mylh?zách state?ně dýmaly komíny, jistě tam Němci vyráběli munici ve dne v noci.

      Francouzská tě?ká artilerie, motorizovaná a na šestikolových autech velice pohyblivá, st?ílela a? 18 km daleko st?elami několik metrák? vá?ícími. Obsluha děl jezdila a bydlela asi v deseti obrovských autech, podobných stěhovacím voz?m. Vozili s sebou dílnu, je?áby, munici, ?ekali, a? se setmí, uschováni pod stromy, aby je aeroplány nevyslídily. V noci p?ejeli na p?edem ur?ená vybetonovaná stanoviště, děla p?ipravili k palbě, rozst?íleli, co chtěli dle programu rozst?ílet, a ráno, kdy? je německé aeroplány hledaly, u? byli dávno na jiném místě. Sešli jsme se s nimi později u Vouziers.

      Do první linie jsme táhli v noci, a sice více napravo ke švýcarské hranici. Po p?íchodu do vesnice na naše stanoviště nás Němci za?ali ost?elovat z děl. Dělové koule létaly se silným hvízdotem p?es naši stodolu, dopadaly ale dále za vesnici. Neměli jsme ?ádných ztrát. Po?ítali jsme s tím, ?e naše no?ní pochody byly vyzrazeny. Z Belfortu jsme poté celá divize, 21. a 22. pluk ?sl. a 119. pluk francouzský, postupovali za st?elby našich protiletadlových děl do Champigny a poté se p?esunuli vlakem do Epernay. Postupně jsme procházeli místy, kde se ji? ?ty?i roky bojovalo. Vše bylo granáty p?eoráno a zpustošeno a? hr?za, tam musely padnout statisíce lidí. Ze starých les? ?ouhalo jako by strniště ze silných strom?, a zbytky strom? byly celé rozštípané nastojato od granát?. Lesy byly vyrabované, Němci v nich zakládali parní pily, ?ezali na místě trámy a prkna, a co nespot?ebovali v zákopech, vozili dom?. ?asto jsme ?etli na sloupu, tady stávala obec ta a ta, marně jsem se namáhal najít stopu alespoň po jediném domě.

      Němci ustupovali, byli jsme ve druhé linii na frontě mezi Soissons a Remeší, denně jsme je pronásledovali 10 a? 20 km. Viděli jsme ú?asná německá opevnění, zákopy, a mnoho drátěných p?eká?ek, a? 16 m širokých ve t?ech ?adách za sebou. K?ly byly ?elezné a po zemi bylo rozházeno plno pichlák? ze ?eleza tak dělaných, ?e v?dycky jeden ostrý hrot byl vzh?ru, a? se to p?evalilo, jak chtělo. P?eká?ky byly v místech, co jsme táhli, málo poškozené, jen tanky nám projely cestu, Němci bez obrany je rychle opouštěli, kdy? jim hrozil obchvat na k?ídlech. Dělost?electva tam byla ohromná spousta a stále p?es nás st?íleli. Vpravo i vlevo zároveň s námi postupovaly a do veliké dálky bylo viděti upoutané francouzské balony. Zatímco sta děl nep?etr?itě st?ílelo, jiných sta děl postupovalo. Pak zase postupovali ti, co p?estali st?ílet vzadu, a st?íleli ti, co je p?edjeli. Jinde fronta stála, a tak nás t?i pluky nalo?ili na velká transportní auta krytá jako stěhovací a p?evezli nás v noci p?es Remeš do Mourmelonu.

      Postupovali jsme dále k Terronu a Vouziers. Ve dne lesem, jinak v noci. Oheň šlehající z jícn? děl p?iosvětloval nám cestu. V první linii jsme se s Francouzi nesetkali, jen ?ídce a daleko od sebe z?stal kulomet, a kdy? na něj naši p?išli, kulomet?ík ukázal rukou: „Boches la-bas!“ a hodil kulomet na rameno a zmizel. My ale to štěstí neměli, na okraji lesa kopali vojáci zákopy. Měli jsme je za Francouze, hlásili se heslem tiše: „?ekoslovak“. Němci hned do nás kulometem a v tom chaosu nám sebrali 11 lidí do zajetí. K tomu jsme měli ztráty, mrtvé a raněné. Ustoupili jsme asi 100 metr?, tam ne? mírně nakloněná rovina, bez zákop?, bez travi?ky. Ka?dý si pod sebou vyhrabal peká? jako zajíc a tam jsme le?eli celý den, nad námi německé aeroplány, ?ídily na nás palbu z děl. Naštěstí Němci špatně st?íleli, jinak by nás tam mohli rozsekat na kaši. Ale stejně jsme měli velké ztráty. Někde tam jsem také ztratil své poznámky.

      P?ed rozedněním jsme zahájili útok. Dělost?electvo bylo obeznámeno, kdy to za?ne, a tu ?ekali u nabitých děl, po zahájení útoku a kdy? jsme neo?ekávaně za?ali útok, potom teprve nám dělali tzv. bará?. Kolem oblasti, kterou jsme chtěli obsadit, dopadalo tisíce granát?, a tou hradbou st?el nemohl nikdo p?ijít Němc?m na pomoc. Dob?e se nám to poda?ilo, obsadili jsme celou tu ?ást lesa, co jsme chtěli a vyst?elili signál: cíl dosa?en! Uko?istili jsme několik děl, kulomet?, minomet? a celé skladiště min. Zajali asi 100 Němc? a další pobili.

      Te? jsme zna?ně zlepšili pozice. Les byl z větší ?ásti hustý, tam se nedalo projít, a šla lesem jedna blátivá cesta, bylo tam poškozeno vodovodní potrubí. Po dobu, co jsme měli trochu ?as, jsme si prosekávali novou cestu, tu dosavadní Němci moc ?asto bombardovali. ?asu se nám nedostávalo, měli jsme mnoho raněných. P?evaziště jsme si z?ídili ve staré pískovně, jáma byla asi 40 krok? dlouhá a 20 široká. Po ošet?ení se tě?ce ranění nosili do Vouziers, tam dělali i menší nutné operace a pak je sanitními auty odvá?eli do zázemí, do nemocnic. Bylo to asi 5 km nosit, někdy nám z města p?išli na pomoc francouzští nosi?i. U jámy-p?evaziště jsme měli zapíchnutý velký ?ervený k?í? – prapor. Ale Němci nic na to nedbali a st?íleli na nás, éra ?ídila palbu, granáty padaly kolem jámy, hlína se na nás sypala, ale do nás se netrefili, a? později v noci. Tak jsme raději prapor ?erveného k?í?e odstranili. P?iběhl jeden bratr Amerikán k nám do jámy, udělal poplach: Němci jdou! Nechal jsem obvazování, sko?il po pušce a nábojích, lehl si na kraj jámy a koukám po Němcích. Bylo jich opravdu hodně, asi 50, ale všiml jsem si, ?e kolem nich jsou naši brat?i s bodáky na puškách. Vynadal jsem tomu poplašenci a šel po své práci.

      Po boji jsem se šel také podívat na zajaté Němce.  Byli to chlapi jako hory, Bavoráci. Stáli vy?azeni ve dvojstupu, kolem nich naše strá?e. Na samém kraji stál v první ?adě chlap-obr, celý po?obaný od neštovic, hr?za z něj šla. Tu p?išel ke mně jeden bratr, abych mu dal cigaretový papírek, který jsem měl schovaný v pouzd?e pod devítirannou pistolí. Otev?u pouzdro, vytáhnu pistol, a tu jsem si všiml, ?e ten po?obaný strachem vyvaluje o?i a svému sousedovi v ?adě ?íká: Schau! (podívej). Vytáhl jsem druhou rukou cigaretové papírky, dal jsem z toho kamarádovi a zas papírky i pistol do pouzdra zpátky a podíval se na Němce. Němec si oddychnul, byl celý zpocený za tu chvilku, utíral si šátkem obli?ej, smál se na mě a ?ekl mi: Es ist warm. Myslel jsem si: však já vím, pro? ti bylo horko.

      Později p?i tábo?ení v lese jsem na svém místě našel krabi?ku a v ní skleněné trubi?ky s ?irou tekutinou, v nich zasazený doutnák s há?kem a rozbuškou a na krabi?ce návod, co se s tím má dělat. P?i opuštění místa natrvalo má se to rozvěsit za há?ky na stromy, zapálit a rychle odejít.  Byl to yperit, kterým Němci zamo?ovali terén. Jediná kapka, kdy? p?išla na holé tělo, vyleptala díru do hloubky a udělal se velký v?ed. Po zapálení kapalina vybouchla, rozst?íkla se po k?oví, a pokud tudy někdo procházel, dostala se snadno na obli?ej nebo na ruce. V létě se vypa?ovala a po vdechnutí z toho mohla být opět smrt.

      8. listopadu k nám ji? do zázemí p?ijel dr. Beneš, měl k nám ?e? o vále?né situaci a p?evratu doma s tím, ?e ka?dou chvíli lze ?ekat německou kapitulaci. A opravdu u? druhý den Němci ?ádali o p?ímě?í. To u? jsme měli na voze rozhlasový p?ijíma? bateriový na sluchátka a jeden náš in?enýr to poslouchal, stenografoval a pak zprávy v?dy napsal na papír a vyvěsil. Po skon?ení boj? nás dopravili do lázeňského měste?ka Vittel, náš 2. prapor 22. pluku byl v měste?ku Attigny. Za týden nás tam objevila jedna ?ena z Darney, udělala poplach a město ?ádalo, aby tam ?echoslováci byli p?elo?eni. A tak brzo rance na zjednané vozy a putovali jsme pěšky 20 km do Darney. To bylo vítání a radosti na obou stranách. A nedo?kavosti, a? pojedeme dom? a kdy. Deváté vánoce na vojně jsem pro?il u? na cestě dom? v italské Padově a 4. ledna 1919 nás na Hlavním nádra?í v Praze uvítal V. Klofá?.  Táhli jsme st?edem města ve ?ty?stupech, rota za rotou, velký jásot a vítání. Potom jsme byli ubytováni v ?ernínských kasárnách na Hrad?anech, měl jsem také dvakrát slu?bu na Hradě, dostal jsem po devíti letech na vojně kone?ně dovolenou. 10. května 1919 jsem byl demobilizován.

       

       

       

      © PhDr. Jaroslava Hlavá?ková, CSc.,

      Srbská fronta v období 1914 -1915 Valjevo ve vále?ných letech

      K získání údaj? o situaci na srbské frontě v období 1914 -1915 a o situaci ve Valjevu a okolí se poda?ilo prostudovat dvě nové publikace srbských autor?.

      Známý srbský historik K. Miloševi? v rozsáhlé knize o osudech rodné země v období 1. světové války uvádí, ?e Srbsko ztratilo 1 244 000 obyvatel (842 000 civilist? a 402 000 voják?),...

      p?i?em? ve svých p?edvále?ných hranicích mělo dle jeho údaj? pouhých 2,9 milion? obyvatel, ztratilo by tedy 43 % svého obyvatelstva.

      Z této knihy vypisuji zajímavé údaje vztahující se p?ímo ?i nep?ímo k pobytu J. Jandy na srbské frontě.

      Rakousko-uherskou armádu z 25% tvo?ili Rakušáci (t.j. rakouští Němci), z 23% Ma?a?i, z 13% ?eši, z 9% Chorvaté, Srbové a balkánští muslimové, z 8% Poláci a Ukrajinci, ze 7% Rumuni a ze 4% Slováci (tj. ?ech? a Slovák? bylo 17%, jejich podíl na po?tu obyvatel monarchie ?inil 16, 5%). D?stojnický sbor byl ze 75% tvo?en rakouskými Němci .

      Po vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem 28. ?ervence 1914 se ujal vrchního velení srbské armády korunní princ-regent Alexandr Karadjordjevi? (1888-1934). Tého? dne se na stranu Srbska p?idala ?erná Hora; 6. srpna 1914 se oficiálním prohlášením svého krále Nikoly I. Petrovi?e (1841-1921) stala spojencem Srbska. Po vyhlášení mobilizace a války se srbská vláda p?emístila z Bělehradu (nacházel se témě? na hranici s Rakousko-Uherskem) do Niše (proto i dědova vále?ná zajatecká pošta byla směrována p?es Niš. Zde sídlila i cenzura a st?edisko komunikace s Mezinárodním ?erveným k?í?em). Generální štáb, p?etransformovaný ve vrchní velení, sídlil v Kragujevaci. Ná?elníkem štábu vrchního velení do doby návratu vojvody Radomira Putnika (1847-1917) z lé?ení v Rakousku byl generál S. Stěpanovi? (1856- 1929). Po Putnikově návratu do země z benevolence rakouského velení se jeho zástupcem stal generál ?. Miši? (1855-1921).

      P?esun rakousko-uherských vojsk (16 pěších a 1 jezdecká divize a 8 brigád a 40 letadel) na srbskou frontu byl ukon?en 12. srpna 1914, jejím velitelem byl jmenován generál O. Potiorek (1853-1935). Tého? dne 5. rakousko-uherská armáda v po?tu 80 000 voják? pod velením generála L. rytí?e von Frank (1848-1935) p?ekonala Drinu u Loznice a Lešnice a zahájila postup směrem k městu Valjevu vzdálenému zhruba 100 km. Cílem bylo dobýt v den císa?ových narozenin 18. srpna linii Valjevo-U?ice, postupovat na Niš a k bulharským hranicím. Této ofenzívy se jako kaprál 8. sboru 5. rakousko-uherské armády zú?astnil i E. E. Kisch (jeho zápisky jsou v knize citovány) .

      Na valjevskou frontu byla rozmístěna srbská 3. armáda v ?ele s generálem P. Juriši?em-Šturmem (1848-1921) a dále drinská divize na linii Badovinci-Loznica-Zvornik-Obrenovac-Ljubovica. Štáb armády sídlil ve Valjevu ?. 9 v budově obvodního a městského soudu, regent Alexandr bydlel v domě obchodníka I. Todorovi?e na Karadjorjevi?ově ulici. Srbsku se poda?ilo zmobilizovat témě? 400 000 voják?, chyběl však dostatek vojenského materiálu .

      Ve dnech 16. - 20. srpna 1914 probíhala cerská bitva (dle poho?í Cer, té? uváděna jako bitva na Jadaru, tj. na soutoku ?ek Driny a Jadaru). Skon?ila rakouským neúspěchem a ústupem na levý b?eh Driny. Vy?ádala si p?es 23 000 mrtvých a raněných na rakouské straně v?etně ?eských p?íslušník? 28. pěšího pluku a 16 000 mrtvých a raněných na straně srbské.

      Rakousko-uherská vojska zahájila nový útok 6. zá?í 1914 na linii Srem na ?ece Sávě-území Ma?va-b?eh ?eky Driny a ve směru na Valjevo, p?es které bylo mo?no od jihu pokra?ovat na Bělehrad a obklí?it ho. 15. zá?í 1914 se 6. rakousko-uherské armádě poda?ilo donutit 3. srbskou armádu rozmístěnou na pravém b?ehu Driny na linii Lešnica-Ljubovija k ústupu. P?ekro?ila Drinu a postupně ovládla horské h?ebeny Gu?evo, Boranja, Jagodnja a Sokolská planina; otev?ela se jí cesta k Valjevu.

      25. zá?í vydal velitel 3. srbské armády rozkaz udr?et se za ka?dou cenu na stávajících pozicích a znemo?nit nep?íteli další postup. Po dvaceti dnech boj? se fronta zastavila na linii Ljubovija-Sokolská planina-Jagodnja-Boranja-Gu?evo-dolní tok Driny a? po soutok se Sávou-Zasavica-No?aj-Pri?inovi?. Ani jedna z bojujících stran nebyla schopna podniknout razantní ofenzívu.

      Na konci ?íjna se rakousko-uherskému kombinovanému sboru poda?ilo prorazit srbskou obranu 2. armády v oblasti Ma?vy, obejít poho?í Cer a p?es Koceljevo a Banjani postupovat ji?ním směrem na Valjevo a obsadit ho.

      Pro srbské ozbrojené síly nastala první kritická situace. Na zasedání vlády a vrchního velení 8. listopadu vojvoda Putnik navrhl pokusit se o uzav?ení separátního míru s Rakouskem-Uherskem. P?edseda vlády N. Paši? (1845-1926) pohrozil demisí a po?adavku obnovit boje bylo vyhověno sta?ením se od ?eky Driny a soust?eděním se na vytvo?ení obranyschopné linie na ?ece Koluba?e ze severu a na ?ece Ljig z jihu. Byla zahájena p?íprava k tzv. kolubarské bitvě.

      Na linii nové fronty Obrenovac-Ub-Valjevo se mezi 14.-17. listopadem stáhly 1., 2. a 3. srbská armáda o celkovém po?tu p?es 250 000 voják?. Do 2. 12. se dle hodnocení srbské strany odehrávala defenzivní fáze kolubarské bitvy – stahování armád k ?ece. Generál Potiorek zahájil 16. listopadu 1914 nástup rakousko-uherských vojsk na Kolubaru: 5. armáda obsadila linii Obrenovac-Lajkovac, 6. armáda obsadila b?eh Kolubary a? do soutoku s Ljigem a Ribnicou, 15. a 16. sbor 6. armády se vydal na Valjevo. Spojencem srbských vojsk a brzdou nástupu nep?ítele se stalo náhlé oteplení, které proměnilo bojiště ve velké ba?iny. P?esto 18. listopadu dobyla rakouská vojska Lazarevac.

      Král Petar I. (1844-1921) navštívil místa vále?ných operací a posílil morálku srbských vojsk apely na jejich hrdinství, p?íklad pro potomky a p?ipomenutím zásluh z balkánských válek. 1. prosince došlo k prvnímu p?eběhnutí ?eských voják? k Srb?m (2 podd?stojníci 42. honvédské divize), kte?í informovali srbské velení o zhoršující se bojeschopnosti rakousko-uherských vojsk.

      Nový velitel 1. srbské armády generál ?. Miši? zahájil ofenzívu 2. prosince, a?koli tentý? den rakousko-uherská vojska dobyla Bělehrad. K 5. prosinci 1914 bylo ovládnuto poho?í Suvobor a zabráněno postupu rakousko-uherských vojsk z jihovýchodu do údolí ?eky Kolubary a k Valjevu. Generál Miši? byl 4. prosince povýšen na vojvodu. Dunajská divize 1. srbské armády obešla 6. 12. poho?í Maljen a p?ešla komunikaci spojující U?ici s Valjevem na postupu k Valjevu z jihozápadní strany. Moravská a Drinská divize 1. srbské armády postupovala k Valjevu z jihovýchodní strany od Ljigu v sou?innosti se 3. armádou. 3. armáda jen do 7. prosince p?i postupu k Valjevu zajala p?es 6 500 rakousko-uherských d?stojník?, podd?stojník? a vojín?.

      Generál Potiorek vydal 7. 12. rozkaz, aby 6. armáda zahájila ofenzívu a udr?ela linii fronty poho?í Povlen-Valjevo-?eka Kolubara-Bělehrad a aby 13., 15. a 16. armádní sbory udr?ely své pozice. Vojvoda Putnik p?ikázal 1. srbské armádě vytla?it nep?ítele na linii Kolubara-Valjevo, 3. armádě spole?ně s Drinskou divizí udr?et trojúhelník město Ljig, soutok Kolubary s ?ekou Ljig a Valjevo, 2. armádě z?stat v záloze a být p?ipravena k útoku na Kolubaru. U?ická divize měla za úkol vytla?it nep?ítele z prostoru Ra?an-Kosjeri?. 8. prosince 1914 ráno zahájila 1. srbská armáda postup k Valjevu, na linii Valjevo - Divci zlomila odpor a tého? dne ve?er vstoupila do města. 9. prosince bylo obsazeno celé město. K 9. prosinci 1914 utrpěla rakousko-uherská vojska porá?ku na linii ?eky Driny na západě a? po poho?í Kosmaj. Srbská ofenzíva skon?ila 15. prosince 1914 osvobozením Bělehradu, vítězná Kolubarská bitva návratem srbských vojsk na hranice Dunaje, Sávy a Driny .

      V kapitole knihy cele věnované dějinám Valjeva a okolí vztahující se k období první světové války popisuje Z. Rankovi? nezměrné utrpení civilních obyvatel města i p?íslušník? srbské armády a zajatc? následkem vypuknutí infek?ních nemocí. V celém Srbsku zahynulo na epidemie 100 000 civilist?, 30-35 000 voják? a 30 000 vále?ných zajatc?.

      Z. Rankovi? rozsáhle cituje z ?lánku srbského noviná?e V. M. Jovanovi?e opublikovaného 9. prosince 1914 v listu „Politika“ popisujícího hr?zy ve městě, zejména hromady nepoh?bených mrtvých v budově gymnázia, v budově městské nemocnice a v kasárnách 15. a 17. pluku. Tehdejší zpravodaj „Politiky“ obviňuje „špinavé a zavšivené Rakušáky“, ?e zanesli do města tyfus a choleru a p?i ústupu zanechali ve Valjevu témě? t?i a p?l tisíce svých nemocných a raněných . Následně autor uvádí celá jména léka?? místního p?vodu, léka?? nep?átelských armád i neutrálních stát? (nap?. zdravotnické mise USA) zem?elých ve Valjevu na epidemie v období leden – únor 1915 . 5. dubna 1915 zem?ela na tyfus p?ímo ve Valjevu významná srbská malí?ka Nadě?da Petrovi? (1873-1915), která zde slou?ila jako dobrovolná zdravotní sestra. Vojenské hroby ve Valjevu se staly největšími vále?nými h?bitovy na území Srbska.

      Kniha Z. Rankovi?e obsahuje i dobové snímky ulic a budov města v?etně gymnázia, kasáren, pivovaru a jeskyně, kde byl J. Janda na výletě.

      4. zá?í 1915 se Bulharsko za p?íslib obrovských územních zisk? p?ipojilo k Úst?edním mocnostem. 6. zá?í 1915 vrhlo na Srbsko 4 divize, Rakousko-Uhersko a Německo po šesti divizích. Ofenzívu ve směru od Sremu a severovýchodní Bosny vedla 3. rakousko-uherská armáda, z ji?ního Banátu 11. německá armáda a ze západního Bulharska vyrazila 1. a 2. armáda, vše o síle 800 000 voják? pod vrchním velením německého polního maršála A. von Mackensena (1849-1945). Srbsko na 1 150 km fronty disponovalo ji? jen 300 000 vojáky, rozdělenými do operativních skupin. Kone?ný útok proti Srbsku byl zahájen 5. ?íjna 1915, ji? 10. ?íjna byl po krvavých bojích a bombardování jednotkami Mackensena dobyt Bělehrad. Za další dva týdny po obsazení linie ?ajetina-poho?í Rudnik-poho?í Suvobor-Topola-Arandelovac-Palanka-Petrovac na Moravě vojsky Úst?edních mocností bylo o výsledku operace rozhodnuto.

      Ústup srbských vojsk do Albánie a ?erné Hory a utrpení civilního obyvatelstva za okupace je nazýváno „Srbskou Golgotou“. Z vále?ného i morálního hlediska se jednalo o slo?ité rozhodnutí, motivované ?ádostí o poskytnutí pomoci ze strany Dohody a obnovením bojeschopnosti srbské armády. Valjevo bylo Srby opuštěno 22. ?íjna a rakousko-uherská vojska je okupovala o t?i dny později. Okupa?ní správa za?ala tvrdě stíhat místní obyvatelstvo. K osvobození došlo a? 31. ?íjna 1918.

      Srbská vláda opustila Srbsko 24. listopadu, do Skadaru p?ijela 28. listopadu 2015. Vrchní velení ozbrojených sil odešlo 26. listopadu, do Skadaru p?ibylo 6. prosince 1915. Anabáze témě? 115 000 voják? a d?stojník? probíhala do 21. ledna 1916, od ?íjna 1915 do ledna 1916 ?inily ztráty v boji a na ústupu 70 000 voják?.

      V lednu 1916 vláda a vrchní velení (zejména princ-regent Alexandr) obvinily z chyb generální štáb, který byl v?etně ná?elníka R. Putnika odvolán. Novým ná?elníkem byl jmenován bývalý velitel 1. armády generál P. Bojovi? (1858-1945), 20. ?ervna 1918 jej vyst?ídal vojvoda ?. Miši?.

      Slovník, vysvětlivky, komentá?e

      abfertigung něm. zde: p?evzetí rozkaz? a pošty, odevzdání hlášení na velitelství voj. sboru

      ablézung něm. vyst?ídání ve slu?bě

      akcesist (akcezist) ?ekatel ú?ednického místa, kancelá?ský podú?edník, zapisovatel

      Albrechtské (Štefánikovy) kasárny kasárna arcivévody Albrechta v Praze na Smíchově, dnes Justi?ní palác

      alejkum salem („mír i Tobě“) odpově? na pozdrav „salem alejkum“

      Amerikáni zde: ?echoameri?ané bojující v legiích, té? jednotky americké armády ú?astnící se boj? 1. světové války v Evropě

      anilinová barva tehdy jedovatá, vyrobená na bázi aminobenzenu, benzenaminu ?i fenylaminu

      aparát zde: za?ízení pro dezinfekci osob a šatstva

      apparatsmann zde: pomocník p?ipravující raněného k operaci

      Arnauti hist. turecké ozna?ení Albánc? a obyvatel p?ilehlých horských oblastí, p?v. zejména voják? slou?ících v turecké armádě

      Arumuni (moderní ozna?ení národa) p?íslušníci románského národa ?ijící rozptýleně v oblasti ji?ního Balkánu, zejména v severním a st?edním ?ecku, Makedonii, jihozápadním Bulharsku, ji?ní a st?ední Albánii. Vlachs (st?edověký termín), v ?ecku jsou ozna?ováni jako Vlahoi, v Albánii jako Vllehe. V Albánii je jejich po?et dnes odhadován na 200 000. Hovo?í arumunštinou, latinským jazykem blízkým rumunštině, jazyk má mnoho dialekt?. V sou?asné době p?es snahu o?ivit jazyk probíhá asimilace s většinovým obyvatelstvem balkánských stát?. Věnovali se zejména pastevectví, stavěli svá obydlí z proutí.

      arsenál zbrojnice

      Asinara ostr?vek ve St?edozemním mo?i rozkládající se severozápadně od Sardinie, rozloha 51, 9 km2 stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie. Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. . Od r. 1885 v majetku italského státu, slou?il jako karanténní stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie.  Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. 

      Autrichiens fr. Rakušáci

      batalion pluk

      bergsalié?i oddíly italské armády vytvo?ené v 1. pol. 19. století, vysoce mobilní jednotky lehkých st?elc?. Sou?ástí uniformy byl klobouk se širokou obrubou zdobený ?ernými kohoutími péry. V 1. sv. válce jich bojovalo asi 210 000.

      bitva na ?ece Kolubara 3.-14.12.1914; vítězství Srbska nad rakousko-uherskou armádou bez ohledu na její po?etní p?evahu. 1. srbská armáda obsadila 9. 12. Valjevo. Srbové zajali 76 000 nep?átelských voják?. Srbský velitel ?. Miši? byl povýšen na vojvodu, O. Potiorek byl odvolán a nahrazen arcivévodou Ev?enem jako nejvyšším velitelem balkánské armádní skupiny. Dalších 10 měsíc? Rakousko proti Srb?m nevystoupilo. Síly byly p?esunuty na italskou frontu. Ztráty Srbska spolu s epidemií tyfu v zimě 1914-1915 srbskou armádu oslabily a v roce 1915 z?stala v defenzívě spoléhajíc na pomoc spojenc?, která však nep?išla.

      boerský búrský, p?ipomínající klobouky Búr? z období anglo-búrské války na p?elomu 19. a 20. stol.

      cimprlich něm. choulostivý, rozmazlený, ned?tklivý

      cugsfíra něm. Zugsf?hrer, ?eta?

      ?i?a srbo-chorv. sta?ík, strýc

      ?aur nevě?ící, zejména k?es?an (ozna?ovaný takto vyznava?i islámu)

      desentér desertér

      Deutschmeist?i zde: 4. dělost?elecký pluk (zal. na konci 17. st.) rakousko-uherské armády

      dienstreglamá něm., fr. slu?ební ?ád

      Etappentrainzug něm. zde: vojenský konvoj p?epravující mu?stvo a vojenský materiál

      fasunk, fasuňk náklad na voze, p?íděl potravin

      feldkurát vojenský kněz

      feldruf něm. heslo (hist.: polní p?íhlas)

      feldšpitál něm. polní nemocnice

      feldvébl, felák něm. (Feldwebel) šikovatel

      febris recurrens návratná hore?ka, st?ídání hore?natých stav? s 1–2 dny normální teploty (typicky p?i malárii, b?išním tyfu)

      flota námo?nictvo

      Foch, Ferdinand (1851-1929), francouzský maršál, hrdina 1. světové války, v b?eznu 1918 jmenován vrchním velitelem Spojeneckých sil. Pod jeho velením byl zastaven postup německých jednotek v druhé bitvě na Marně v ?ervenci 1918 a zahájen protiútok. V listopadu 1918 p?ijal německou kapitulaci v ?elezni?ním vagónu v Compiègne. Hrál d?le?itou roli na Pa?í?ské mírové konferenci.

      fortšristmesif zkomol. dle p?edpisu

      fráter zde: kněz s ni?ším svěcením

      gruppo it. zde: oddělení

      halt! něm. povel zastavit, stát!

      Hindenburg, Paul von (1847 - 1934), německý polní maršál, významná osobnost 1. světové války, prezident Německa v letech 1925 -1934. V pamětech J. Jandy jeden z voják? p?ipomíná vítězství Hindenburga nad Ruskem v bitvách u Tannenbergu a u Mazurských jezer v roce 1914 a krutost v??i nep?átelským voják?m.

      Hroby v dáli vále?ná iniciativa setníka Lenze, stavba pomník? (kenotaf?) na frontách zahynulým voják?m v místě jejich p?vodu. Vytratilo se z obecného povědomí.

      infanterie dělost?electvo

      Janin, Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice (1862-1946), od dubna 1916 francouzský generál a vojenský velitel. Vedoucí francouzské vojenské mise na Sibi?i v době ruské ob?anské války. Nositel ?ádu bílého lva (1923).

      jednoro?ák jednoro?ní dobrovolník

      ka?amak kaše, p?ipravovaná zejm. z kuku?i?né mouky

      kamot rak. zde: se?azený, nastoupený, upravený

      kantina zde: prodejna pro zajatce

      kaprál it. (Korporal) ni?ší vojenská hodnost, desátník

      kavalerie jezdectvo

      kellner něm. ?íšník

      komisárek vojenský chléb kyselé chuti

      komita p?íslušník srbských partyzánských jednotek („komite“, major Vojislav Tankosi?) p?vodně bojujících v Makedonii proti osmanským jednotkám

      konduktér pr?vod?í

      korpskomando, korpskomanda něm. velení vojenského sboru

      Kronprinz něm. zde míněn korunní princ Bed?ich Vilém (1882 – 1951), syn německého císa?e Viléma II.

      ku?a srb. d?m

      kuláš zast. guláš

      Kunte, Ladislav (1874-1945), děde?k?v bratranec L. Kunte byl významným ?initelem protirakouského i protifašistického odboje. Spoluzakladatel Volné myšlenky, redaktor ?asu a Národního osvobození. Za okupace spolupracoval pod pseudonymem ?eněk Věrný s ilegálním ?asopisem V boj. Od r. 1940 vězněn, zejména v Ebrachu. Zem?el ve Straubingu p?i pochodu smrti v roce 1945. Publikoval p?edevším na téma úlohy nábo?enství v moderní spole?nosti, jeho práce se vyzna?ují vyt?íbeným a i dnes ?tivým stylem. Nap?. viz na internetu dostupné vzpomínky na Jana Herbena.

      lágrovat něm.tábo?it

      lajtnant něm. (Leutnant) poru?ík

      landšturmák něm. ( Landsturm) ?len domobraneckého vojska

      landwehrák, landvérák něm. (Landwehr) ?len zeměbraneckého vojska

      Lejhanec, Václav, rakousko-uherský diplomat, v období 1. světové války konzul v Dra?i (Durres). Dra? tehdy byla tehdy sídelním městem albánského kní?ete W. Wieda a hlavním městem Albánského kní?ectví. P?ešel do ?eskoslovenské zahrani?ní slu?by, v letech 1919-1921 nap?. p?sobil jako vedoucí ú?adu delegáta ?SR v Ma?arsku. Generálním konzulem v Dra?i byl v té době Alfred Rappaport (1868-1946).

      lettres fr. dopisy

      losung něm. zde: heslo dne

      mantl něm. vojenský pláš?

      marodní kniha něm. kniha nemocných

      marodvisita něm.návštěva nemocného u léka?e

      maršbatalion prapor s pozdějším datem mobiliza?ní a pochodové pohotovosti, slo?ený většinou ze zálo?ník?, ur?ený k doplnění ztrát, p?ipravující se k p?esunu na frontu (pochodový prapor)

      maršrúta něm. pově?ení k pracovní cestě

      mantúra vojenský oblek

      merhaba arab., tur. uvítání, pozdrav („vítej!“)

      Miši?, ?ivojin (1855-1921) srbský polní maršál (vojvoda) a nejúspěšnější srbský vojenský velitel v období 1876-1918. Velel 1. srbské armádě v bitvě na ?ece Kolubá?e (1914), ú?astnil se velkého ústupu p?es hory do Albánie v zimě 1915-1916, porazil a donutil k ústupu bulharskou armádu v bitvě u Gorniceva v roce 1916 a p?i pr?lomu soluňské fronty v zá?í 1918 byl ná?elníkem nejvyššího velení. Poté ná?elník generálního štábu armády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?.

      náredník (srbský felák) ni?ší srbský d?stojník

      obrlajtnant něm. nadporu?ík

      oficírsmená? něm., fr. d?stojnická kuchyně

      ohne Schritt něm. postup vp?ed nikoli pochodovým krokem (nebezpe?í rozkolísání vratkého mostu, „break step“)

      para, krejcar drobné mince srbské/rakouské

      pasírka něm. povolenka

      Paši?, Nikola (1845 -1926), významný srbský politický ?initel a diplomat, pětinásobný p?edseda vlády srbského království, první (celkem t?ikrát) p?edseda vlády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?. V pamětech vzpomínán pro sv?j mohutný krásný plnovous.

      pelerína it. pláštěnka, volný pláš? bez zapínání

      Petar I., Karadjordjevic (1844 – 1921), 1903 – 1918 poslední srbský král, první vládce Království Srb?, Chorvat? a Slovinc? (1918 – 1921)

      Pferdespital něm. koňská ošet?ovna

      piklhaubna něm. pruská vojenská helma s kovovým hrotem na vrcholu

      piksla něm. zde: kryt poloosy kola vozu

      pionérsébl něm. vojenská šavle, sou?ást výzbroje

      pioný?i, pioné?i něm. zde: ?enisté

      posichrovat něm. pojistit, zajistit

      Potiorek, Oskar (1853-1933) rakousko-uherský vojenský ?initel. 1911-1914 guvernér v Bosně a Hercegovině, svědek atentátu na následníka tr?nu Františka Ferdinanda d´Este 28.6.1914. 1914 vrchní velitel rakousko-uherské armády v srbské kampani, pora?en v bitvě u Ceru a na ?ece Kolubá?e, 1.1.1915 zbaven vrchního velení

      profesor P. známý pra?ský léka?, profesor, dle svědectví pamětí na frontě lé?il zp?sobem nevybo?ujícím z praktik vojenského „lé?itelství“ bě?ného v rakousko-uherské armádě

      Putnik, Radomir (1847-1917) srbský polní maršál, ná?elník generálního štábu srbské armády v období balkánských válek a 1. světové války. Ú?astník všech válek, vedených Srbskem v letech 1876-1917. V ?íjnu 1915 po zahájení ofenzívy spojených rakousko-uherských, německých a bulharských sil o 300 000 mu?? pod velením polního maršála A. von Mackensena rozhodl Putnik 31.10.1915 o ústupu srbských armád. Poslední boje byly vedeny na Kosově poli (19.- 24.11.). 25. listopadu kone?né rozhodnutí o ústupu p?es albánské hory. 155 000 voják? došlo do p?ístav?. V lednu 1916 byl odvolán z postu a zem?el v Nice.

      rakije pálenka

      raport hlášení

      rast něm. odpo?inek

      Rauberinsel něm. loupe?nický ostrov

      règime de faveur fr. zde: zvýšený p?íděl jídla na osobu a den

      Regimentsarzt (Reg. Arzt) něm. plukovní léka?

      rekonvalescent lat. zotavující se pacient

      Reserve Feldmaroden Haus něm. rezervní polní nemocnice

      Ristung něm. výzbroj

      salem alejkum arab.uvítací muslimský pozdrav „salam alejkum“ („mír s vámi / vám“), odpově? „alejkum salam“

      saniterák vojenský ošet?ovatel

      separace oddělení

      studovat zde: zabavit

      Slavonie ní?inné úrodné území rozdělené mezi Chorvatsko a Srbsko, historická země le?ící mezi ?ekami Drávou, Sávou a Dunajem

      Stationskomando něm. posádkové velení

      stra?ár srb. strá?ce

      štram něm. fešně, švihácky, upraveně, dle p?edpisu

      Šnejdárek, Josef (1875-1945) generál ?s. armády, 1899 vstoupil do fr. cizinecké legie, v době formování 21. st?eleckého pluku jmenován pomocníkem velitele pluku

      Šváb, švába srbské pohrdavé ozna?ení voják? nep?átelské rakousko-uherské armády bez ohledu na jejich národnost

      tagskaprál něm.kaprál v denní slu?bě

      tagwach něm.budí?ek

      therový papír (térový) asfaltem napuštěný, pou?ívaný v nedávné době zejména na izolaci st?ech

      trén něm.vojenský zásobovací oddíl, vozatajstvo

      t?etí výzva vojáci povolaní do slu?by ve t?etím kole, většinou zálo?níci věkově starší

      Vergatěrung něm. p?v. Vergatterung, vojenský signál, povel ke shromá?dění vojska na ur?ené místo, poplach, nástup

      Verpflekscetl něm. poukaz na ošet?ení

      Vilém II. (1859-1941), německý císa? a pruský král v letech 1888-1918

      Vopi?ka, Karel (1857-1935), úspěšný ?echoameri?an, podnikatel, ?editel a později spoluvlastník pivovaru Atlas Brewery v Chicagu, ve?ejný ?initel. Dle ?lánku opublikovaného ?echoamerickým listem Denní hlasatel dne 16.8.1913 byl „ Charles“ Vopi?ka tohoto dne navr?en Státním departmentem na funkci budoucího velvyslance USA v Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Po následném jmenování prezidentem W.Wilsonem zastával funkci v letech 1913-1920. ?len ?eskoslovenské národní rady v Pa?í?i. Viz nejnověji knihu Czechs of Chicagoland. Ed. by M.Sternstein. Charleston, SC., Arcadia Publishing, 2008. 127 pp. ISBN 13 9780 7385 5178 4.

      wendlovka, vendlovka (dle konstruktéra Werndla) puška zadovka pou?ívaná v rakousko-uherské armádě

      z?ídla u Padovy Euganee Terme, lázeňská oblast jihozápadně od města Padovy v severní Itálii

      zuávský pluk, zuávové obecně koloniální vojáci muslimského vyznání, jednotky lehkých st?elc? francouzské armády zalo?ené v 1. pol. 19. století v Al?írsku s nápadnou orientální pokrývkou hlavy, v době 1. světové války slou?ili v khaki uniformě a hlavu jim pokrýval ?ervený fez

      zupák voj.slang p?ezdívka podd?stojníka, zejm. šikovatele

      ลบรอย แผลเป็น บน หน้า แคลเซียม เม็ด ฟู่ ราคา เขม จิตต์ คาเฟ่ คาเฟ่ แมว อ่อนนุช เซ รั่ ม บํา รุ ง หน้า ยี่ห้อ ไหน ดี วิตามิน คลาย เครียด pantip ครีม ทา มือ หอม ๆ วิตามิน ซี เน ส ซี vistra บํา รุ ง สายตา วิตามิน บี รวม กิน วัน ละ กี่ เม็ด เกลือ หวาน คาเฟ่ วิตามิน อี อาหาร เสริม วิตามิน บี รวม เม็ด ฟู่ น้ำมัน ตับ ปลา เซ เว่ น ซี คาเฟ่ ลํา พูน 2020 นิ ว โร เบียน วิตามิน วิตามิน ซี ทํา ให้ ขาว oishi บุ ฟ เฟ่ วิตามิน บี ช่วย เร น ฟ อ เร ส ท์ คาเฟ่ วิตามิน บํา รุ ง กระดูก ข้อ เข่า เครื่อง สํา อา ง ภาษา เกาหลี ครีม บำรุง กลางวัน กิ ฟ ฟา รี น วิตามิน โอ บิ มิ น แดด ตอน เช้า วิตามิน vitamin คือ ฉีด วิตามิน ซี ภูมิแพ้ วิตามิน บำรุง หัวใจ ร้าน กาแฟ เปิด 24 ชั่วโมง ครีม ทา หน้า ขาว ยี่ห้อ ไหน ดี ร้าน เก ร ย์ ฮา ว ด์ เซ รั่ ม ที่ ใช้ ดี กิน คอ ล ลา เจน กับ ซี วิ ค วิตามิน ซี nat c กับ blackmore วิตามิน บี นิ ว โร เบียน แบรนด์ ซุป ไก่ แบบ เม็ด แบ ล็ คม อ ร์ วิตามิน บี รวม วิตามิน บํา รุ ง ร่างกาย ให้ อ้วน วิธี กิน วิตามิน เม็ด ฟู่ อาหาร เสริม แอ ม เว ย์ วิตามิน ซี nat c watson tonnam cafe khaoyai วิตามิน ปรับ สมดุล ฮอร์โมน ส กิน แคร์ เกาหลี 2019 pantip วิตามิน วอ เตอร์ b เร น ฟ อ เร ส ท์ คาเฟ่ เครื่อง สํา อา ง kate คาเฟ่ อ่าน หนังสือ อารีย์ ร้าน กาแฟ 5522 คาเฟ่ แมว หมึก เครื่อง สํา อา ง ysl vitamin by คุณ แอ้ pantip วิตามิน บี มา จาก ร้าน คาเฟ่ มีนบุรี เซ รั่ ม ขาว คาเฟ่ แถว ข้าวสาร ยา ลบรอย แผลเป็น ที่ หน้า เครื่อง สํา อา ง คน เป็น สิว น้ำ วิ ต อะ เดย์ เวจ จี้ กั ม มี่ ครีม ทา ผิว หน้า ผู้ชาย วิตามิน ดี ได้ จาก ร้าน คาเฟ่ ดอนเมือง ไน ท์ ครีม ที่ ดี ที่สุด vistra regow pantip วิตามิน b กิน ตอน ไหน ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า วัย 50 วิตามิน c เม็ด ฟู่ ร้าน ราชพฤกษ์ คาเฟ่ ส กิน แคร์ ที่ แจ ฮ ยอน ใช้ prenatal vitamin คือ ซื้อ วิตามิน วิตามิน ซี 50 mg nat c 30 เม็ด ราคา awakad cafe วิตามิน b12 อาหาร กา ร์ นิ เย่ บู ส เตอร์ เซ รั่ ม พัน ทิป เค้ก ใน อ เม ซอน วิตามิน แก้ ปวด เข่า ร้าน กาแฟ อารีย์ 2019 เครื่อง สํา อา ง ภาษา เกาหลี วิตามิน บํา รุ ง ผู้ สูงอายุ วิตามิน โพแทสเซียม วิตามิน ซี เม็ด ฟู่ cdr ครีม บำรุง กลางวัน กิ ฟ ฟา รี น ทา ใต้ ตา ดํา gnc วิตามิน กิน วิตามิน ซี เยอะ ดี ไหม วิตามิน ซี วิ ต ซี คาเฟ่ รา ไว ย์ ครีม บํา รุ ง หน้า ยี่ห้อ ไหน ดี วิตามิน บี เม็ด ฟู่ โรงงาน เครื่องสำอาง บิ๊ ก ด็ อก คาเฟ่ วิตามิน ซี ยี่ห้อ ไหน ดี ป้องกัน หวัด ไบ โอ ติ น ซิงค์ ยี่ห้อ ไหน ดี ร้าน กาแฟ น่า รัก pantip ไบ โอ ซี พลัส แอ ม เว ย์ ราคา คาเฟ่ บางนา ถ่ายรูป วิตามิน ป้องกัน ผม ร่วง วิตามิน bio c วิตามิน เร่ง ผม ยาว เร็ว ที่สุด แมกนีเซียม เม็ด ฟู่ วิธี กิน ซี วิ ค รส ทับทิม ร้าน กาแฟ ดีๆ วิว คาเฟ่ gump ari ร้าน อาหาร วิตามิน บี รวม คอมเพล็กซ์ ฉีด วิตามิน เข้า ผิว หอม ก รุ่น คาเฟ่ วิตามิน บํา รุ ง ข้อ เข่า บุ ฟ เฟ่ เซ็นทรัล ปิ่น เกล้า คาเฟ่ เดอะ มอ ล งาม วิตามิน ซี เกาหลี อึน ดัน sunkiss สาย 1 คาเฟ่ ย่าน เอกมัย มี นา คาเฟ่ pantip บุ ฟ เฟ่ สี มา ธานี กาแฟ พระราม 9 วิตามิน บี 50 คาเฟ่ ม ธ cafe พระราม 5 หลง โถ ว คาเฟ่ เยาวราช ส กิน แคร์ แพง ๆ คาเฟ่ ย่าน บางแค คาเฟ่ แค ป ชั่ น dhc กิน ตอน ไหน คาเฟ่ อาหาร อร่อย เครื่องสำอาง จาก ธรรมชาติ และ สมุนไพร บิ๊ ก ด็ อก คาเฟ่ ด รา ก้อน บุ ฟ เฟ่ วิตามิน อะไร ทํา ให้ ขาว แบ ล็ คม อ ร์ ส วิตามิน ซี 1000 ราคา ครีม บํา รุ ง ใต้ ตา ใน เซ เว่ น วิตามิน dha ครีม ลบรอย แผลเป็น นูน วิตามิน บํา รุ ง สายตา ที่ ดี ที่สุด คาเฟ่ คลอง ทวี วัฒนา redoxon zinc ดี ไหม เครื่อง สํา อา ง etude เครื่อง สํา อา ง แบรนด์ น้อง ฉัตร วิตามิน ลด สิว ฮอร์โมน วิตามิน เชอ รี่ วิตามิน ซี เม็ด ฟู่ cdr คาเฟ่ บางนา ถ่ายรูป คาเฟ่ หลักสี่ กํา เบ้อ คาเฟ่ ครีม ทา หน้า สำหรับ ผู้ชาย cafe ราชพฤกษ์ 2020 วิตามิน สลาย ฝ้า อ อริ ส ต้า คาเฟ่ นางเลิ้ง วิตามิน ซี องค์การ เภสัช ดี ไหม เครื่องสำอาง เซ เว่ น 2019 คาเฟ่ แถว ลํา ลูก กา วิตามิน ทา ผิว วิ ต ซี ทับทิม คาเฟ่ ลาด ปลาเค้า แอ ส คอ ร์ บิ ก คาเฟ่ เลียบคลอง ทวี วัฒนา วิตามิน เอ อาหาร เสริม ครีม ลบรอย ดํา รอย แดง จาก สิว วิตามิน ซี แน ท ซี ราคา คาเฟ่ bts พญาไท คาเฟ่ ไม้ไผ่ อาหาร ที่ ให้ วิตามิน วิตามิน ก ลู ต้า วิตามิน ซี ที่ เซ เว่ น แบ ล็ คม อ ร์ วิตามิน ซี 1000 mg 30 เม็ด ราคา คาเฟ่ แมว เอกมัย ร้าน wood cafe u loft & the baristro o2 คาเฟ่ วิตามิน ซี ยี่ห้อ ไหน ดี ที่สุด pantip ฮ อม คาเฟ่ ร้าน คาเฟ่ มหาชัย ร้าน cafe amazon วิตามิน สำหรับ คน ท้อง เครื่อง สํา อา ง กัน น้ํา ม อย เจอร์ ไร เซอร์ kiehl's คาเฟ่ mrt ห้วยขวาง ซื้อ วิตามิน วิตามิน เม ก้า เซ รั่ ม บํา รุ ง หน้า ยี่ห้อ ไหน ดี ดู ช้าง คาเฟ่ วิตามิน ซี ยี่ห้อ ไหน ดี ป้องกัน หวัด วิตามิน ล้าง แอลกอฮอล์ ครีม ทา มือ เหี่ยว ร้าน กาแฟ นั่ง ทํา งาน ฝั่ง ธน cafe พระราม 5 ว อม อั พ คาเฟ่ อาหาร ที่ ให้ วิตามิน วิตามิน ต้าน ไวรัส วิตามิน ซี 100 mg กิน ก ลู ต้า กับ วิตามิน ซี พร้อม กัน ดิบดี ซูชิ ร้าน กาแฟ ภู เจ้า เอย วิตามิน บี 6 ยี่ห้อ ไหน ดี หลง โถ ว คาเฟ่ เยาวราช กว๊าน คาเฟ่ พ รี เซ รั่ ม ยี่ห้อ ไหน ดี คาเฟ่ แถว ม ช mivolis สี เขียว ร้าน คาเฟ่ 24 ชม วิตามิน ซี กินเวลา ไหน das gesunde plus ราคา ม อย เจอร์ ไร เซอร์ ยู เซอ ริน วิตามิน ซี ราคา ส่ง เม็ด ฟู่ ละลาย น้ํา วิตามิน เพิ่ม เม็ดเลือด ขาว คอ ล ลี่ ก ลู ต้า ซี กิน ตอน ไหน ลิ นา ส กิน แคร์ ร้าน กาแฟ สี ดำ วิตามิน ซี สูง วิ สต ร้า วิตามิน ซี 1000 akirart cafe studio ร้าน วอร์มอัพ วิตามิน บี 6 คน ท้อง วิตามิน ช่วย เผา ผลาญ ไขมัน pantip คาเฟ่ แถว ฝั่ง ธน แบค มอ วิตามิน ซี คาเฟ่ สาร คาม ถ่ายรูป สวน ร้าน กาแฟ เซ รั่ ม ก่อน นอน คาเฟ่ เยาวราช ดอกไม้ chaan de cafe ส กิน แคร์ ลด จุด ด่าง ดํา pantip คาเฟ่ สาม ย่าน ถ่ายรูป b story cafe ราคา vistra ผิว ขาว วิตามิน b9 วิตามิน ดี เอ ช ซี กั ม มี่ วิตามิน ชิ บะ คาเฟ่ คาเฟ่ สังข ละ คาเฟ่ ซอย สามัคคี วิตามิน bio c ฉีด วิตามิน ผิว ขาว ราคา vit2go สี เขียว เซ รั่ ม ดี ที่สุด อิ ชิน บาร์ แอนด์ คาเฟ่ เครื่อง สํา อา ง มิ ล เล่ แจ้ง สนิท คาเฟ่ อาหาร เสริม วัย 30 ไบ โอ ติ น แก้ ผม ร่วง วิตามิน รวม เม็ด สี แดง ครีม ทา มือ ด้าน เซ เว่ น วิตามิน ซี ดูด ซึม คอ ล ลา พี น ซี กิน ตอน ไหน cafe ตลิ่งชัน คาเฟ่ ใน บ้าน คาเฟ่ จรัญสนิทวงศ์ รีวิว ครีม ลบรอย แผลเป็น วิตามิน บี มา จาก วิ ต อะ เดย์ วิตามิน ซี คาเฟ่ บ้าน ทุ่ง ครีม บำรุง ผิว ผู้ชาย ส กิน แคร์ ให้ ความ ชุ่มชื้น คาเฟ่ แมว 2020 วิตามิน เม ก้า โฮม คาเฟ่ อาหาร ที่ มี วิตามิน บี 1 6 12 ไฮ วิตามิน ซี โรงรถ คาเฟ่ น้ํา ดื่ม ยัน ฮี ราคา เซ เว่ น วิตามิน ซี ยี่ห้อ ไหน ดี ป้องกัน หวัด บางปู คาเฟ่ วิว ร้าน กาแฟ กิน ก ลู ต้า กับ วิตามิน ซี พร้อม กัน วิตามิน อี แบ ล็ คม อ ร์ วิ ต ซี 1000 mg คาเฟ่ บ้าน ๆ เครื่อง สํา อา ง เท็ ล มี ม อย เจอร์ ไร เซอร์ kiehl's ร้าน steve cafe & cuisine ซี วิ ท วิตามิน ซี ราคา วิ ต ซี วู้ ด ดี้ วิตามิน zinc ยี่ห้อ ไหน ดี โครงการ gump อารีย์ ไบ โอ ติ น ช่วย เรื่อง อะไร blackmores ตัว ไหน ดี วิ สต ร้า วิตามิน ซี ครีม ผิว ขาว ผู้ชาย นํา เข้า ส กิน แคร์ เกาหลี วิตามิน รวม บํา รุ ง ร่างกาย วิตามิน ที่ บํา รุ ง สมอง คาเฟ่ ย่าน สีลม ม อย เจอร์ ไร เซอร์ eucerin วิตามิน เม็ด ฟู่ คน ท้อง กิน ได้ ไหม ร้าน cafe amazon ท รี คาเฟ่ ส กิน แคร์ อังกฤษ วิตามิน b1 b6 b12 cafe โชคชัย 4 ม อย เจอร์ ไร เซอร์ ยู เซอ ริน วิตามิน ซี เกาหลี eundan พัน ทิป วิตามิน กิ ฟ ฟา รี น ดี ไหม 11am คาเฟ่ ร้าน คาเฟ่ สาย 2 วิตามิน ช่วย เผา ผลาญ ไขมัน pantip กันแดด olay ท้อง กิน วิตามิน ซี ได้ ไหม วิตามิน b กับ c ครีม ตอน กลางคืน วิตามิน วอ เตอร์ ดี ไหม วิตามิน บี มี กี่ ชนิด คอ ล ลา เจน dhc แบบ ผง ร้าน กาแฟ ร่มรื่น วิตามิน บี ช่วย คาเฟ่ บ้าน ต้นไม้ บุ ฟ เฟ่ แถว นี้ เฟรช คาเฟ่ ลา เต้ กี่ แค ล เครื่อง สํา อา ง ธรรมชาติ บํา รุ ง หน้า ผู้ชาย บํา รุ ง สายตา วิตามิน อะไร คาเฟ่ แมว 2019 คาเฟ่ ถ่ายรูป ทองหล่อ คาเฟ่ ตาม แนว mrt คาเฟ่ ประเวศ โม ฮุ โม ฮุ คาเฟ่ เร น ฟ อ เร ส ท์ คาเฟ่ caturday cat cafe ค่า เข้า วิตามิน b กับ c เซ รั่ ม ริ้ว รอย ไบ โอ ซี พลัส แอ ม เว ย์ ราคา วั ฒ น์ คาเฟ่ คาเฟ่ เปิด ใหม่ 2019 บ้าน นอกคอก นา เขา ใหญ่ คาเฟ่ อาหาร เสริม บํา รุ ง ร่างกาย คน แก่ ร้าน กาแฟ ริม ทุ่ง นา ครีม สำหรับ ผิว มัน เครื่อง สํา อา ง ของเล่น ร้าน คาเฟ่ พระราม 5 คาเฟ่ เพชรเกษม 81 คาเฟ แมว ครีม ทา มือ ถูก และ ดี วิตามิน บํา รุ ง มดลูก nat c วิธี กิน ร้าน กาแฟ น่า นั่ง บาง แสน ร้าน กาแฟ หรู ๆ nat c 150 เม็ด ครีม กระจ่าง ใส คาเฟ่ ริม น้ำ ปิ ง คาเฟ่ แมว หมึก เครื่องสำอาง แต่งหน้า ส กิน แคร์ ลด รอย ดำ ส กิน แคร์ สำหรับ คน เป็น สิว ว นิ ลา คาเฟ่ ครีม ผิว ขาว ผู้ชาย นก ฮูก คาเฟ่ คาเฟ่ รัช ดา 19 เซ รั่ ม ส กิน แคร์ คาเฟ่ ราษฎร์บูรณะ vit2go สี เทา cafe แปดริ้ว คาเฟ่ ใกล้ วัด อรุณ วิตามิน บี 12 jarrow ครีม บํา รุ ง หน้า ตอน กลางคืน sunkiss สาย 1 เซ รั่ ม คุม มัน caltrate plus สีชมพู ราคา วิตามิน ต้าน แก่ คาเฟ่ ย่าน สีลม วิตามิน ซี ยี่ห้อ ไหน ดี สุด คาเฟ่ ม ธ ร้าน คาเฟ่ เขา สาม มุข วิตามิน เม ก้า คาเฟ่ ใน เขา ใหญ่ วิตามิน อยาก อาหาร คาเฟ่ รามอินทรา 2563 คาเฟ่ แถว ม ช คาเฟ่ central world ร้าน กาแฟ สไตล์ เกาหลี วิตามิน ที่ ช่วย เรื่อง สิว วิตามิน ซี ของ เกาหลี วิตามิน โฟ เลต วิตามิน ลด สิว โรง พยาบาล ร้าน tutu beach คาเฟ่ สวน ดอกไม้ cafe อารีย์ 2020 ร้าน กาแฟ ใน ปั้ ม ป ต ท คาเฟ่ ธรรมชาติ ใกล้ ฉัน คาเฟ่ สุขุมวิท 39 วิตามิน b complex คือ ครีม แตงกวา อภัย ภูเบศ ร ทู ทู่ บี ช คาเฟ่ วิตามิน อี แบบ กิน ร้าน กาแฟ บางนา 2019 ครีม ลบรอย แผลเป็น pantip วิตามิน ซี ควร กิน กี่ มิลลิกรัม dhc คือ ครีม ลัง โคม กลางคืน คาเฟ่ นีออน dhc วิตามิน e pirom เขา ใหญ่ คาเฟ่ ถ่ายรูป ทองหล่อ ร้าน กาแฟ o2 คาเฟ่ พรานนก วิตามิน vistra ดี ไหม วิตามิน ที่ ละลาย ใน ไขมัน คือ ครีม ทา ผิว ตอน กลางคืน วิตามิน ซี อึน ดัน วิธี กิน คาเฟ่ สวย ๆ ลาดพร้าว ครีม ทา ผิว clarins pantip เครื่องสำอาง chanel 2019 ราคา บ้าน หมี พระราม 5 มิส ที น เครื่อง สํา อา ง วิ ต ซี วู้ ด ดี้ วิตามิน บํา รุ ง ไต กาแฟ 24 ชม เคาน์เตอร์ เครื่อง สํา อา ง mega nat c 150 เม็ด ราคา blackmores biotin h+ วิธี กิน วิตามิน บี 2 ยี่ห้อ ไหน ดี คาเฟ่ เดอะมอลล์ บางกะปิ 5 วิตามิน ชะลอ วัย วิตามิน บี 7 ยี่ห้อ ไหน ดี คาเฟ่ แมว บางแค วิตามิน ตัว หอม วิตามิน ลด ริ้ว รอย ยี่ห้อ ไหน ดี วิตามิน ช่วย เรื่อง ผม ร่วง u cafe บาง แสน เครื่องสำอาง chanel วิตามิน ใน เซ เว่ น กิน แล้ว ขาว วิตามิน วิ ต ซี ส กิน แคร์ หน้า แข็งแรง วิตามิน ที่ จํา เป็น ต่อ ร่างกาย คาเฟ่ ใกล้ วัด ถ้ํา เสือ แค ป ชั่ น เกี่ยว กับ คาเฟ่ วิตามิน z bec คาเฟ่ ราม 2 ส กิน แคร์ แพง ๆ หอมจันทร์ คาเฟ่ วิตามิน ช่วย หลับ คาเฟ่ ซอย นานา เยาวราช วิตามิน ซีดี ที่สุด แม่ มณี คาเฟ่ tonnam cafe khaoyai เครื่องสำอาง collection ฉีด วิตามิน ซี pantip ร้าน คาเฟ่ แมว ใกล้ ฉัน ส กิน แคร์ อังกฤษ วิตามิน บำรุง สายตา ยี่ห้อ ไหน ดี วิตามิน บี 12 มังสวิรัติ วิตามิน บี นิ ว โร เบียน ร้าน กาแฟ ดอกไม้ คาเฟ่ แถว โชคชัย 4 แบ ล็ คม อ ร์ ส วิตามิน ซี 1000 ราคา วิตามิน สำหรับ คน ดื่ม แอลกอฮอล์ vdesign เม็ด ฟู่ ไบ โอ ติ น แก้ ผม ร่วง วิ ต ซี วู้ ด ดี้ mega we care nat c ราคา คาเฟ่ แหลม แม่พิมพ์ เครื่อง สํา อา ง ค์ nyx เซ รั่ ม หน้า ชุ่มชื่น บ ราว น์ คาเฟ่ ต้นไม้ ใน ร้าน กาแฟ hi วิตามิน ซี คาเฟ่ เกาะ รัตนโกสินทร์ โปร โม ชั่ น คาเฟ่ อ เม ซอน วิตามิน ของ กิ ฟ ฟา รี น ส กิน แคร์ ผิว อิ่ม น้ำ วิตามิน ผิว ขาว เร่ง ด่วน วิตามิน ที่ กิน แล้ว ผิว ขาว b complex ยา ครีม รอบ ดวงตา ที่ ดี ที่สุด ส กิน แคร์ ว่า น หางจระเข้ ร้าน กาแฟ ถ่ายรูป วิตามิน ลด ริ้ว รอย ไข่ มี วิตามิน อะไร บ้าง ร้าน กาแฟ ถ่ายรูป ร้าน คาเฟ่ ดอกไม้ วิตามิน ซี ผสม ซิงค์ คาเฟ่ ดอย อิน ท นนท์ น้ำ วิตามิน b วิตามิน ผิว แห้ง หน้า บ้าน คาเฟ่ คาเฟ่ ผัก วิตามิน เม็ด ฟู่ คน ท้อง กิน ได้ ไหม คาเฟ่ ท่าแพ วิตามิน ซี กินเวลา ไหน ร้าน กาแฟ พนม ลงทุน เปิด ร้าน กาแฟ อ เม ซอน วิตามิน พ ริม โรส อ กา ลิ โก คาเฟ่ วิตามิน อยาก อาหาร amway วิตามิน ซี ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า กิ ฟ ฟา รี น amazon cafe เปิด กี่ โมง วิตามิน ลด ริ้ว รอย pantip ช้ อป เครื่อง สํา อา ง วิตามิน บํา รุ ง ปลาย ประสาท อักเสบ อาหาร เสริม บํา รุ ง ร่างกาย คน แก่ สวรรค์ บ้านนา คาเฟ่ วิตามิน ลู ที น คาเฟ่ เซ็นทรัล พระราม 2 อาหาร ที่ มี วิตามิน บี สูง วิตามิน ซี แบบ น้ำ วิตามิน เล็บ คาเฟ่ ย่าน เอกมัย ร้าน กาแฟ ดอกไม้ วิตามิน elevit ครีม ทา ลบรอย แผลเป็น ยา alinamin วิตามิน ที่ ช่วย เรื่อง สิว bio วิตามิน ซี ร้าน กาแฟ แนะ นํา ใกล้ ฉัน คาเฟ่ ถนน ข้าวหลาม bio c plus amway ราคา vit c ราคา ลาซา น ญ่า คาเฟ่ คาเฟ่ เลี่ยง เมือง ปากเกร็ด c force วิตามิน ซี 1000 mg ราคา ร้าน กาแฟ แนะ นํา ใกล้ ฉัน ครีม ลบรอย แผลเป็น ที่ ดี ที่สุด คาเฟ่ เสา ชิงช้า ดาดฟ้า คาเฟ่ แรคคูน ร้าน กาแฟ บางนา 2019 วิตามิน ซี ฉีด ผิว ขาว บุ ฟ เฟ่ แฟชั่น เครื่องสำอาง collection อึน ดัน โกลด์ วิตามิน ซี อึน ดัน pantip วิตามิน บี 6 คน ท้อง คา ร์ ฟ คาเฟ่ วิ ต ซี 1000 mg คอ ล ลา เจน กิน กับ วิตามิน ซี cafe โชคชัย 4 วิธี กิน วิตามิน บี รวม คาเฟ่ บางวัว วิตามิน รวม mega วิตามิน บี nat b คาเฟ่ วัด อุโมงค์ ผง วิตามิน ซี ทา หน้า blackmores bio c 1000 mg 31 เม็ด ราคา ไขมัน ช่วย ดูด ซึม วิตามิน อะไร วิตามิน ผู้หญิง วิตามิน บี 4 redoxon zinc ดี ไหม วิตามิน b กิน ตอน ไหน วิตามิน ซี bio ส กิน แคร์ kiehl's วิ ส ท ร้า อะ เซ โร ลา เชอ ร์ รี่ 1000 ม ก ราคา วิตามิน ซี ช่วย ให้ นอน หลับ วิธี กิน วิตามิน อึน ดัน zinc mega กิน ตอน ไหน วิตามิน 1000 mg ส กิน แคร์ ผิว แข็งแรง pantip วิตามิน 3 บี บ้าน หมี พระราม 5 ราคา วิตามิน บี รวม วิตามิน บํา รุ ง ไข่ เม อ ร์ ซี่ ส กิน แคร์ fairiesta วิตามิน ซี nat c วิธี รับประทาน ครีม ลัง โคม กลางวัน ส กิน แคร์ ผิว อิ่ม น้ำ คาเฟ่ อาหาร อร่อย วิตามิน บํา รุ ง สายตา ที่ ดี ที่สุด ร้าน กาแฟ ฟรี wifi ใกล้ ฉัน คาเฟ่ กิ่ง แก้ว รีวิว ครีม ลบรอย แผลเป็น วิตามิน dm คาเฟ่ บางนา ตราด vit b6 ใน หญิง ตั้ง ครรภ์ คาเฟ่ ติวานนท์ วรรค คาเฟ่ วิธี รับประทาน วิตามิน ซี คาเฟ่ เย็นอากาศ รักษา รอย แผลเป็น บน ใบหน้า คาเฟ่ ทองหล่อ ถ่ายรูป แบ ล คม อ ร์ ส แคลเซียม pantip วิตามิน ซี องค์การ เภสัช ดี ไหม คาเฟ่ เจ้า หญิง คาเฟ่ บางนา ตราด ครีม บํา รุ ง ที่ ดี ที่สุด lanbena ลบรอย แผลเป็น pantip วิตามิน ซี shopee วิตามิน บี รวม ของ องค์การ เภสัช คาเฟ่ เมียง ดง physicians formula รองพื้น ใน หลืบ คาเฟ่ เจ ล ลี่ วิตามิน ครีม บํา รุ ง หน้า 2020 วิตามิน bio c เครื่อง สํา อา ง three วิตามิน เก ร ป ซีด คาเฟ่ หาด วอน นภา คาเฟ่ พระราม 2 ถ่ายรูป วิตามิน ผิว แบบ ฉีด ร้าน กาแฟ พนม วิตามิน ลด คอเลสเตอรอล ตาล พ วา คาเฟ่ คาเฟ่ หาด เจ้า หลาว โรงงาน เครื่องสำอาง คาเฟ่ แมว บางกะปิ ร้าน คาเฟ อี น เซ รั่ ม ชุ่มชื้น mega nat c ราคา คาเฟ่ แมว ประชาอุทิศ ครีม ทา ผิว ผู้ชาย 2020 bio วิตามิน ซี วิตามิน บำรุง เล็บ ให้ แข็งแรง วิตามิน ซี เกาหลี eundan กิน ตอน ไหน คาเฟ่ อ่อนนุช ลาดกระบัง วิตามิน d2 ร้าน b story ราชเทวี วิตามิน อี แบบ กิน เครื่องสำอาง ชา แน ล casa lapin central world ชั้น วิตามิน บี 12 แบ ล็ คม อ ร์ เซ รั่ ม ชุ่มชื้น วิตามิน อี แบบ กิน วิตามิน แก้ ลืม มา โน โปร วิ แทบ คาเฟ่ ร้าน อาหาร แคลเซียม dhc ครีม บำรุง กลางวัน กิ ฟ ฟา รี น กิน ก ลู ต้า กับ วิตามิน ซี ดิ ออ ร์ เครื่องสำอาง ร้าน เก ร ฮา ว ด์ วิตามิน มา มา รี น อาหาร ที่ มี วิตามิน ซี สูง คาเฟ่ สวน ดอกไม้ บุญ ชง คาเฟ่ ครีม บำรุง หน้า เด็ก ด ริ ป วิตามิน ผิว ขาว สาย คาเฟ่ มา ดิ คาเฟ่ คาเฟ่ แถว เซ็นทรัล พระราม 2 ท รี เฮ้า ส์ คาเฟ่ ร้าน กาแฟ สี เหลือง ครีม ทา หน้า กลางวัน กว๊าน คาเฟ่ กิน วิตามิน ตอน ไหน วิตามิน ลด ริ้ว รอย วิตามิน ซี แบ ล็ คม อ ร์ วัต สัน ครีม ลบรอย แผลเป็น สิว คาเฟ่ แถว พหลโยธิน mitta cafe พระราม 2 ยา berocca วิตามิน ความ จํา วิตามิน ผิว ขาว ที่ ดี ที่สุด บ้าน ริม น้ำ คาเฟ่ เครื่อง สํา อา ง สํา เพ็ง ของ แท้ ไหม หวาน กรอบ คาเฟ่ วิตามิน ซี ชนิด อม วิตามิน ซี อัด เม็ด วิตามิน เภสัช ร้าน กาแฟ 24 ชั่วโมง ใกล้ ฉัน วิตามิน เยล ลี่ ผง วิตามิน ซี ใน เซ เว่ น vit c องค์การ เภสัช คาเฟ่ เขา ใหญ่ 2562 คาเฟ่ สาม ยอด เครื่องสำอาง นา vistra regow pantip ครีม ทา ตอน เช้า fancl วิตามิน class cafe มท ส nat b สิว คาเฟ่ อาหาร อร่อย อาหาร เสริม centrum วิตามิน เล็บ ภูมิใจ คาเฟ่ เครื่อง สํา อา ง sephora คาเฟ่ เยาวราช 2019 มิส ที น เครื่อง สํา อา ง วิตามิน ซี 500 ที่ ใส่ เครื่องสำอาง คาเฟ่ นา คาเฟ่ บาง น้ํา เปรี้ยว รัก ษ นา คาเฟ่ ไบ โอ ติ น ช่วย เรื่อง คาเฟ่ แถว mrt วิตามิน c เม็ด ฟู่ ไม้ บ้าน คาเฟ่ samannachan cafe แดด ตอน เช้า วิตามิน คาเฟ่ ทองหล่อ bkkmenu โท เม อิ ครีม บํา รุ ง น้อง ฉัตร เครื่อง สํา อา ง แต่งหน้า เครื่อง สํา อา ง เซ เว่ น คาเฟ่ แถว บางกะปิ 30 กุมภา คาเฟ่ เครื่อง สํา อา ง etude วิตามิน ความ จํา bio c plus amway ราคา วิตามิน ซี เกาหลี ราคา ไสว คาเฟ่ วิตามิน ซี ขวด ใน เซ เว่ น ราคา วิตามิน บี รวม วิตามิน ซี ทํา ให้ ผิว ขาว เครื่อง สํา อา ง เท็ ล มี the fairy door ราคา ยา elevit เครื่อง สํา อา ง ค์ merrezca cafe อารีย์ 2020 วิตามิน วัย 40 เครื่อง สํา อา ง ครบ เซ็ ต เครื่อง สํา อา ง เซ เว่ น pantip ร้าน voodoo cafe วิตามิน pair วิตามิน บี นิ ว ท ริ ไล ท์ วิตามิน บํา รุ ง ผิว 2562 อาหาร เสริม บํา รุ ง ผิว ขาว คาเฟ่ แถว วัด โพธิ์ แนะ นํา วิตามิน บํา รุ ง ผิว อาหาร เสริม centrum วิตามิน กระดูก ม้า คาเฟ่ พระบาท ราคา blackmore คาเฟ่ จัด งาน วัน เกิด คาเฟ่ แถว เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วิตามิน daiso คาเฟ่ ย่าน ดอนเมือง แอ ส คอ ร์ บิ ค แอ ซิ ด วิตามิน บำรุง ผิว หน้า วิตามิน วอ เตอร์ pantip ทา ใต้ ตา ดํา อิน ดี้ คาเฟ่ คาเฟ่ เยาวราช pantip วิตามิน เม ก้า เครื่อง สํา อา ง ภาษา เกาหลี วิตามิน อยาก อาหาร คาเฟ่ แถว หอ ศิลป์ ทา ครีม บำรุง ก่อน ทา เร ติ น เอ ส กิน แคร์ บํา รุ ง หน้า วิตามิน บํา รุ ง เม็ดเลือด ขาว prenatal vitamin คือ วิตามิน อี 1000 iu แค ป ชั่ น มี นา คาเฟ่ วิตามิน ลด คอเลสเตอรอล คาเฟ่ บางจาก คาเฟ่ สาธุประดิษฐ์ ลบเลือน ริ้ว รอย วิตามิน บํา รุ ง ร่างกาย ให้ อ้วน เก ร ฮา ว ด์ คาเฟ่ เซ็นทรัล เวิลด์ วิตามิน ซี แอ ม เว ย์ แบบ ซอง กระท่อม ปลายนา คาเฟ่ คาเฟ่ ฝั่ง ธนบุรี regow vistra ร้าน อัญชัน วิภาวดี pantip วิตามิน ซี กิน ก่อน นอน ได้ ไหม วิตามิน บี กิ ฟ ฟา รี น ดิบดี ซูชิ คาเฟ่ วิตามิน ซี ของ เกาหลี ยา วิตามิน บี 12 วิตามิน ซี korea eundan เครื่อง สํา อา ง ค์ nyx อาหาร ที่ มี วิตามิน a วิตามิน ซี ซู เลียน ร้าน cafe amazon วิตามิน ลด ริ้ว รอย ยี่ห้อ ไหน ดี คาเฟ่ ธรรมชาติ ใกล้ ฉัน ครีม บํา รุ ง หน้า pantip vdesign เม็ด ฟู่ ร้าน กาแฟ นิยาย เป็น สิว กิน วิตามิน อะไร ดี วิตามิน b รวม ยี่ห้อ ไหน ดี ครีม ทา ผิว ใน วัต สัน ไบ โอ ติ น ผม ร่วง วิตามิน เภสัช ทา เซ รั่ ม ตอน ไหน เร โทร คาเฟ่ vitamin by คุณ แอ้ pantip เครื่อง สํา อา ง วัต สัน ทํา คาเฟ่ เล็ก ๆ ร้าน กาแฟ ริม ทุ่ง นา วิตามิน บํา รุ ง ผู้ สูงอายุ วิตามิน ลด สิว โรง พยาบาล คาเฟ่ บาง แสน สีชมพู วิธี รับประทาน วิตามิน ซี เครื่อง สํา อา ง ภาษา เกาหลี เครื่อง สํา อา ง มี ค์ ไหม vitamin e oil ทา หน้า หาด tutu cafe แถว นี้ เครื่อง สํา อา ง เคาน์เตอร์ แบรนด์ ขนาด ทดลอง วิตามิน บี 1 6 12 pantip คิว เซ รั่ ม ดี ไหม เครื่อง สํา อา ง ชา แน ล ราคา รู ที น บํา รุ ง สายตา ลิปสติก สำหรับ เด็ก ยา วิตามิน บี 1 6 12 แดด ตอน เช้า วิตามิน วิ ต อะ เดย์ วิตามิน ซี ไอ รี น คาเฟ่ วิตามิน รวม คน ท้อง ค่า แฟ รน ไช ส์ amazon c วิตามิน ร้าน coffee war 331 วิตามิน vit c คาเฟ่ ดอย อิน ท นนท์ เครื่อง สํา อา ง ล อ รี อั ล vit c mega เฟ รน ช์ คาเฟ่ nana hunter coffee roasters ราคา dhc ซื้อ ที่ไหน เครื่อง สํา อา ง จาก ธรรมชาติ วิตามิน ซี เนเจอร์ ซี โครงการ gump อารีย์ ร้าน unbirthday cafe วิตามิน แบบ ดูด วิตามิน สำหรับ คน ท้อง วิตามิน ซี มะเร็ง pantip วิตามิน บี รวม เม็ด ฟู่ คาเฟ่ เอกมัย 2019 ร้าน คาเฟ่ พระราม 3 วิตามิน บี รวม ควร กิน ตอน ไหน วิตามิน วอ เตอร์ pantip vitamin c blackmore 1000 mg ราคา วิตามิน วอ เตอร์ b คาเฟ่ แมว แจ้งวัฒนะ เครื่องสำอาง ใน เซ เว่ น 2019 คาเฟ่ เจริญกรุง 44 ครีม ทา หน้า กระชับ รู ขุม ขน natura garden cafe พระราม 2 คาเฟ่ ซอย รางน้ำ วิตามิน บำรุง ผิว หน้า เปิด คาเฟ่ เล็ก ๆ ยา ลบรอย แผลเป็น จาก สิว คาเฟ่ สัตว์ บาง แสน บุ ฟ เฟ่ เซ็นทรัล ลาดพร้าว วิตามิน ลด หน้า มัน ส กิน แคร์ ถูก และ ดี 2019 เซ รั่ ม ทา ก่อน นอน คาเฟ่ ลาดพร้าว จตุจักร คอ ล ลา เจน ผสม วิตามิน ซี ยี่ห้อ ไหน ดี วิตามิน พลัส คาเฟ่ บาง บอน 4 แบ ล็ คม อ ร์ ส วิตามิน ซี 1000 ราคา คาเฟ่ แค ป ชั่ น ยา วิตามิน บี 1 6 12 ครีม บำรุง ผิว หน้า ชาย อาหาร เสริม วิตามิน บี รวม วิตามิน ซี เกาหลี ของ ปลอม คาเฟ่ ทองหล่อ ถ่ายรูป วิตามิน เร่ง ผม ยาว เร็ว ที่สุด เซ รั่ ม 2019 วิตามิน บี รวม ของ องค์การ เภสัช วิตามิน บี รวม องค์การ เภสัช กิน ตอน ไหน เครื่อง สํา อา ง oriental princess คาเฟ่ อารีย์ ซอย 1 ทา เซ รั่ ม คาเฟ่ ทองย้อย ร้าน กาแฟ ใกล้ ๆ แถว นี้ เครื่อง สํา อา ง ได โซะ วิตามิน บํา รุ ง ไต ขายส่ง เครื่องสำอาง ค์ วิตามิน บี รวม บำรุง ปลาย ประสาท คาเฟ่ เปิด ใหม่ 2019 ครีม ทา หน้า อะไร ดี ครีม บำรุง ผิว แพ้ ง่าย ส กิน แคร์ เกาหลี ราคา ส่ง ครีม บํา รุ ง หน้า 2020 คาเฟ่ แมว บางแค คาเฟ่ bts พญาไท คาเฟ่ แค ล ร์ วิตามิน by คุณ แอ้ pantip ครีม ทา หน้า แอ ม เว ย์ คาเฟ่ ปิ่น เกล้า ราชพฤกษ์ วิตามิน แก้ ไมเกรน วิตามิน pair pantip คาเฟ่ แนว สตรี ท dhc กับ eundan ส กิน แคร์ เกาหลี ราคา ส่ง นิ ว โร เบียน วิตามิน บี vistra c ครีม บำรุง ก่อน แต่งหน้า วิตามิน swisse วิตามิน ที่ บํา รุ ง สมอง วิตามิน ที่ ละลาย ใน น้ํา และ ไขมัน วิตามิน เกาหลี pantip the fairy door ราคา ร้าน กาแฟ ดอกไม้ เซ รั่ ม ทา ก่อน แต่งหน้า น้ำ วิตามิน ใน เซ เว่ น วิธี กิน dhc สี ส้ม regenez วิตามิน เครื่อง สํา อา ง three berocca ราคา watson คาเฟ่ อ เม ซอน ฐานทัพ เรือ ยู เซอ ริน กลางคืน ให้ วิตามิน ผิว ขาว วิตามิน ใน อาหาร วิตามิน ที่ ละลาย ใน ไขมัน คือ วิตามิน ซี cdr วิตามิน กิน แล้ว ผิว ใส วิตามิน ซี แนะ นํา วิตามิน ซี hicee 100 ดี ไหม วิตามิน บํา รุ ง ไต บุ ฟ เฟ่ เซ็นทรัล เวิลด์ วิตามิน ซี กิน วัน ละ กี่ มิลลิกรัม กาแฟ บอน คาเฟ่ ทุ่ง นา คาเฟ่ 8 ริ้ว สุด ยอด อาหาร บำรุง ผิว ซู ตามิน สุนัข ดี ไหม วิตามิน บํา รุ ง ผิว 2562 คาเฟ่ อ่อนนุช ลาดกระบัง ส เปร ย์ บล็อค เครื่อง สํา อา ง หอม จันท์ คาเฟ่ ทองย้อย อารีย์ วิตามิน เยล ลี่ dhc วิตามิน รวม วิตามิน ซี ตัว ไหน ดี สุด ร้าน กาแฟ แนว ๆ ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ผู้ชาย 2020 วิตามิน d2 เซ รั่ มอ อย เครื่อง สํา อา ง etude เครื่อง แต่งหน้า ของเล่น ร้าน คาเฟ่ น่า รัก ๆ คาเฟ่ ฝั่ง พระนคร เครื่อง สํา อา ง ลัง โคม วิตามิน ซี แม็ กม อ ดั๊ ก คาเฟ่ นา กา คาเฟ่ ครีม บำรุง มือ ใน เซ เว่ น ว นิ ลา คาเฟ่ cafe ตลิ่งชัน วิตามิน ลด สิว ฮอร์โมน วิตามิน astaxanthin เซ รั่ ม บํา รุ ง หน้า ใส วิตามิน กิน ข้าว ได้ เยอะ ลี คาเฟ่ ร้าน hangar cafe วิตามิน เอ อาหาร เสริม 1 ดี คาเฟ่ ครีม ทา รอบ ดวงตา ยี่ห้อ ไหน ดี ร้าน กาแฟ นาง ลิ้นจี่ วิตามิน บํา รุ ง เส้น ประสาท ร้าน กาแฟ 76a วิตามิน ลด ริ้ว รอย ยี่ห้อ ไหน ดี โท เม อิ ม อย เจอร์ ไร เซอร์ เครื่อง สํา อา ง three กาแฟ ราชพฤกษ์ ม อย ส์ เจอ ไร เซอร์ ผู้ชาย วิตามิน บี 5 อาหาร ครีม ปรับ สภาพ ผิว หน้า คาเฟ่ อารีย์ อ่าน หนังสือ น้ำ วิตามิน a วิตามิน ซี eundan ของ ปลอม เซ รั่ ม แนะ นํา น้ำ ดื่ม ผสม วิตามิน redoxon zinc ดี ไหม เครื่อง สํา อา ง ขายส่ง วิตามิน บํา รุ ง สายตา ที่ ดี ที่สุด เซ รั่ ม คน หน้า มัน ร้าน กาแฟ พนม เขา พลาย ดํา คาเฟ่ วิตามิน ซี ควร กิน วัน ละ กี่ กรัม วิตามิน ซี dhc ของ แท้ dhc kitosan พัน ทิป คาเฟ่ คลอง 2 วิธี กิน วิตามิน ซี dhc pantip ร้าน น่า รัก วิตามิน rojukiss ครีม รองพื้น mti centrum วิตามิน อาหาร ที่ ให้ วิตามิน คาเฟ่ คลอง 2 คาเฟ่ แมว 2020 วิตามิน กั ม มี่ หลง โถ ว คาเฟ่ เยาวราช ร้าน กาแฟ ริม ทุ่ง นา sivanna ขายส่ง สํา เพ็ง o2 คาเฟ่ ursular cafe เออ ซู ล่า คาเฟ่ ครีม ทา หน้า กระชับ รู ขุม ขน วิตามิน ซี แอ ม เว ย์ ดี ไหม เซ รั่ ม บํา รุ ง หน้า ยี่ห้อ ไหน ดี ครีม ทา มือ นี เวี ย เลอ ทา น่า โฮ เท ล & คาเฟ่ 24 ชั่วโมง วิตามิน ซี เกาหลี ยก ลัง คาเฟ่ ติวานนท์ ไจ แอ น ท์ คาเฟ่ คาเฟ่ แถว เซ็นทรัล ปิ่น เกล้า เช็ค อิน ร้าน กาแฟ ส กิน แคร์ เวช สำอาง บำรุง ใต้ ตา คล้ำ ครีม ลัง โคม กลางคืน วิธี กิน วิตามิน ซี 1000 mg กิน คอ ล ลา เจน คู่ กับ วิตามิน ซี วิตามิน บํา รุ ง ผม ยี่ห้อ ไหน ดี คาเฟ่ สุขุมวิท 50 วิตามิน พี่ จุน วิตามิน รักษา สิว ที่ หลัง ส กิน แคร์ 30 pantip วิตามิน เยล ลี่ ผู้ใหญ่ วิตามิน ซี ตัว ไหน ดี pantip โท เม อิ ม อย เจอร์ ไร เซอร์ ครีม ทา หน้า ชุ่มชื้น วัน ทอง คาเฟ่ วิตามิน บํา รุ ง เพศ ชาย นิทาน คาเฟ่ ปทุม คาเฟ่ ใกล้ ฉัน ตอน นี้ เซ รั่ ม ก่อน นอน วิตามิน บํา รุ ง ไต คาเฟ่ เขา ใหญ่ 2562
      ครีม กันแดด ใย ไหม| วิตามิน ดี 20000 iu| วิตามิน รวม สำหรับ ผู้ชาย ยี่ห้อ ไหน ดี| รองเท้า ส เก็ ต เชอ ร์ ผู้ชาย| เสื้อ เอว ลอย กางเกง ยีน ส์| รองเท้า ใส่ ทํา งาน ผู้ชาย| นิ ว โร เบียน วิตามิน ราคา| เสื้อ ยืด ผ้า นิ่ม| กางเกง ไป ทะเล| ครีม ทา ผิว ที่ ใช้ แล้ว ขาว| ครีม ทา ท้อง แตก ลาย| รองเท้า บูท เซฟตี้| รองเท้า สุขภาพ scholl| กันแดด innisfree ตัว ไหน ดี| นี เวี ย ลด ฝ้า| วิตามิน บํา รุ ง ไข่ ให้ สมบูรณ์| วิตามิน ซี 1000 mg ราคา| วิตามิน บำรุง ผิว ผม เล็บ pantip| รองเท้า กีฬา เด็ก| ครีม หนึ่ง บางปู ใช้ ดี ไหม| เสื้อผ้า แฟชั่น ผู้หญิง อวบ 2020| เซ รั่ ม เกาหลี ใน เซ เว่ น| รองเท้า ผ้าใบ ไน กี้ แท้| เสื้อผ้า ซา ร่า| เสื้อผ้า ใน ไอ จี| ครีม เขียว| ครีม หน้า ขาว ยี่ห้อ ไหน ดี ที่สุด| คั ช ชู หัว ตัด| กระโปรง บาน ยาว| กางเกง ส กิน นี่ สี ดํา| เสื้อผ้า ยุค 80| ครีม ทา แก้ แผลเป็น| รองเท้า วิ่ง mizuno 2019| ครีม ล อ รี อั ล x3| cafe พระราม 9| วิตามิน ซี ยี่ห้อ ไหน ดี ที่สุด| ชุด เสื้อผ้า| ตัด ชุด เด็ก| nike zoom fly ราคา| ไซส์ ไน กี้| กางเกง ผ้า ยืด สี ดํา ใส่ ทํา งาน| adidas รองเท้า ผู้หญิง| air jordan 1 low ราคา| ครีม กันแดด ทา หน้า เซ เว่ น อัน ไหน ดี| fila สี ขาว| รองเท้า สี เขียว| ครีม ทา หน้า สำหรับ เด็ก| คาเฟ่ แถว หนองจอก| คน ท้อง ทา ครีม ได้ ไหม| รองเท้า แตะ bata| เสื้อ ลินิน ไซส์ ใหญ่| tutu beach ที่พัก| o&b สาขา| พู ม่า รองเท้า| คาเฟ่ กลางคืน| ไน กี้ สีชมพู| รองเท้า เท ร ล hoka| รองเท้า ขี่ ม้า| แบบ ชุด แซ ก ผ้า ไหม| ครีม w| รองเท้า บา จา ผู้หญิง คั ช ชู| vans เปิด ส้น| ลาซา ด้า ลด ล้าง สต๊อก เสื้อผ้า| เสื้อ ลูกไม้ สวย ๆ ใส่ กับ ผ้าถุง|